Hellas

You are here

Share page with AddThis

6ο Φόρουμ για το μέλλον της Γεωργίας (FFA)

Εκδηλώσεις
06.03.2013

6 Μαρτίου 2013 


Το FFA 2013 καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να αντιμετωπίσουν την αστάθεια στο παγκόσμιο γεωργικό-διατροφικό σύστημα

  • Να μπορεί η Αφρική να είναι διατροφικά ανεξάρτητη
  • Να ενδυναμωθεί η καινοτομία και η αειφόρος εντατικοποίηση της παραγωγής τροφής
  • Να εισαχθούν φιλόδοξες αλλαγές στην αγροτική πολιτική
  • Να μειωθούν τα απορρίμματα από τρόφιμα
  • Να αντιμετωπιστούν φαινόμενα προστασίας

Φέρνοντας κοντά υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ και συμμετέχοντες από τον παραγωγικό κλάδο, τη βιομηχανία και την πολιτική, το 6ο FFA κάλεσε τους Ευρωπαίους και Παγκόσμιους ηγέτες να αντιμετωπίσουν την αστάθεια στο παγκόσμιο γεωργικό και διατροφικό σύστημα και να δώσουν λύσεις για τις παρακάτω βασικές προκλήσεις:

Αφρική: Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ήπειρος της Αφρικής έχει σημαντικό δυναμικό στη γεωργία. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υποσιτισμός και η φτώχεια, η μόνη ρεαλιστική λύση για την ήπειρο αυτή να αυξήσει με αειφόρο τρόπο την παραγωγή της, είναι η ιθαγενής ανάπτυξη με τη βοήθεια και ξένων κεφαλαίων και η πραγματική πολιτική βούληση να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών της Αφρικής. Για να αυξηθεί η τοπική διατροφική ασφάλεια, οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις, υποδομές και αγορές. Χρειάζονται συμβουλές για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την αειφορία και χρειάζονται τιμολογιακές πολιτικές που να ενθαρρύνουν, συγκεκριμένα να επιδοτούν τους παραγωγούς, για να μπορούν να παράξουν.

Καινοτομία και αειφόρος εντατικοποίηση: ο χαρακτηρισμός μεγαλύτερων εκτάσεων σε αγροτικές είναι μια λύση. Η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της παραγωγής της υπάρχουσας γης διατηρώντας παράλληλα το οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα και χρησιμοποιώντας λιγότερους φυσικούς πόρους εφαρμόζοντας καινοτόμο τεχνολογία και επιστήμη. Για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον αγρό και κοντά σε αυτόν, οι παραγωγοί χρειάζονται ευάγωγες και πρακτικές λύσεις που είναι εύκολο να υιοθετηθούν. Το Φόρουμ απαίτησε νέες μορφές συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση της έρευνας και την επέκταση των υπηρεσιών.

Φιλόδοξη αλλαγή στην αγροτική πολιτική: οι παραγωγοί πρέπει να έχουν πρόσβαση την καλύτερη τεχνολογία και καινοτομία έτσι ώστε να είναι αειφόροι, παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί. Το Φόρουμ συμφώνησε πως αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να υποστηρίζουν την καινοτομία με ξεκάθαρους κανονισμούς. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση ζωτικής σημασίας για την μετάβαση σε μια πιο αειφόρο γεωργία σε όλο τον κόσμο. Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί πόροι είναι απαραίτητοι για την παροχή δημόσιων αγαθών για τα οποία δεν υπάρχει αγορά.

Το Φόρουμ αμφισβήτησε επίσης το κατά πόσο οι «πράσινες» προβλέψεις της ΚΑΠ ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να ανταποκριθούν στον στόχο της αειφορίας. Το συνέδριο ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να ενισχύσουν την φιλόδοξη αναπροσαρμογή της ΚΑΠ και να παράσχουν τα απαραίτητα μέσα για έναν αειφόρο Ευρωπαϊκό αγροτικό και διατροφικό τομέα. Η διαμορφωμένη ΚΑΠ πρέπει να στηρίξει την καινοτομία ενδυναμώνοντας την έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την εκπαίδευση και τις λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Μείωση απορριμμάτων: οι συμμετέχοντες ζήτησαν να υπάρξει καλύτερη νομοθεσία καθώς και πρωτοβουλίες για τη μείωση των απορριμμάτων τροφών σε όλη τη διατροφική αλυσίδα καθώς και να λάβει σοβαρά υπόψη της την ανάγκη για παροχή θρεπτικής τροφής και πληροφόρησης στους πολίτες. Ακόμη, οι έμποροι και οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους στα απορρίμματα τροφών.

Ελεύθερο εμπόριο: το Φόρουμ ζήτησε μια επιθετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των φαινομένων προστασίας παγκοσμίως, με επικέντρωση εκεί όπου υπάρχουν τα μεγαλύτερα οφέλη και συγκεκριμένα σε υπάρχοντα, μη εμπορικά εμπόδια.

Πολυετές οικονομικό σύστημα: οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο αντιμετώπισε τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό περισσότερο σαν μια λογιστική άσκηση παρά σαν ένα εργαλείο για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών επιδιώξεων όπως η οικονομική ανάπτυξη και η εργασία.

Σκάνδαλα τροφής και διατροφής: σε συνάρτηση με τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την παράνομη και μη διαφανή χρήση κρέατος αλόγου σε πολλά προϊόντα, οι παραβάσεις στον τομέα παραγωγής αυγών ή η εμφάνιση αφαλοτοξινών σε είδη ζωοτροφών σε όλη την Ευρώπη, το Φόρουμ συμφώνησε ότι η πλήρης διαφάνεια, ανιχνευσιμότητα και ποιότητα θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι οι οδηγοί για την Ευρωπαϊκή διατροφική αλυσίδα.

Καλύτερη μεταφορά τιμών για τους Ευρωπαίους αγρότες: βελτιώνοντας τη συλλογική διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών και των παραγωγών μέσω συνεργασιών και μικρότερων αλυσίδων τροφοδοσίας θα βοηθήσει τους μικρότερους παίκτες να επιτύχουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους και θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή γεωργία να είναι πιο ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο πρόεδρος του FFA2013, Franz Fischler, ανέφερε: «Έχουμε αφιερώσει το φετινό συνέδριο στην έννοια και τις επιδιώξεις της αειφόρου εντατικοποίησης, η οποία είναι στα χείλη όλων, αλλά δεν είναι εύκολο να τεθεί σε εφαρμογή. Όλοι γνωρίζουν ότι το υπάρχον σύστημα της γεωργίας είναι μη βιώσιμο – η ζήτηση τροφής δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς καινοτόμο τεχνολογία που θα προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις ανά εκτάριο με καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και καλύτερη επανάχρηση τους, όπως ανακύκλωση των θρεπτικών. Παρομοίως, η καλύτερη διοίκηση είναι βασική για καλύτερη οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση. Η γνώση μας για τις προκλήσεις και τις λύσεις βελτιώνεται συνεχώς αλλά η εφαρμογή υπολείπεται της πρόθεσης, όπως έχουν αποδείξει και οι συνεχείς διαπραγματεύσεις για την αναμόρφωση της ΚΑΠ. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πολιτικής για να σχεδιάσουμε τα φιλόδοξα σχέδια και να προσφέρουμε τα μέσα που απαιτούνται για την αύξηση της αειφορίας της γεωργίας. Ελπίζω οι συζητήσεις μας σήμερα να επισημάνουν αυτή την ανάγκη

Ο Robert ZOELLICK ανέφερε: «Νομίζω ότι η γεωργία, η αγροτική βιομηχανία και σχετικά θέματα όπως η διατροφή, βρίσκονται σε ένα στάδιο μεγάλης αλλαγής. Αυτή η μεγάλη δομική αλλαγή – μια μεγάλη συνεχής αύξηση στη ζήτηση θρεπτικής τροφής, σε συνδυασμό με αλλαγές στα συμβατικά μέσα της επεκτατικής παραγωγής – επισημαίνει την επιτακτική πολιτική: τη ζωτική ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας. Ναι, οι μεγάλες ευκαιρίες και ανάγκες βρίσκονται τώρα στην αναπτυσσόμενες οικονομίες

Ο John Atkin, COO της Syngenta, σχολίασε: «Πάνω από 360 δις. Ευρώ θα δαπανηθούν για τη νέα ΚΑΠ αλλά θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αγροτικές επιδοτήσεις αν πρόκειται να οδηγήσει στην αειφόρο εντατικοποίηση της γεωργίας και να προσφέρει αξία στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ένας βασικός έλεγχος της βιωσιμότητας θα είναι το αν θα αποτελέσει μέρος τους νομικού πλαισίου το οποίο υποστηρίζει την καινοτομία στη γεωργία. Οι δείκτες καταγραφής της Ευρώπης σε αυτό είναι λίγοι: μια αυξανόμενα συντηρητική προσέγγιση έχει σαν αποτέλεσμα μη απαραίτητες απαγορεύσεις σε κάποιες τεχνολογίες που χρειάζονται οι παραγωγοί για να είναι παραγωγικοί, ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι στην παγκόσμια αγορά. Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να κινητοποιήσει τους παραγωγούς να υιοθετήσουν λύσεις όπως την καλλιέργεια φυτών πλούσιων σε γύρη σε ζώνες στους αγρούς τους, στα πλαίσια του προγράμματος Operation Pollinator, που είναι ικανές να προσφέρουν ενδιαίτημα για τις μέλισσες

Ο Thierry de l’Escaille, Secretary General, the European Landowners Organization, συμπερασματικά αναφέρει: «Η αειφόρος εντατικοποίηση καθίσταται δυνατή όταν η βιομηχανία, οι παραγωγοί, οι καταναλωτές και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έρχονται κοντά: παράγοντας περισσότερα από το ίδιο εκτάριο χωρίς να εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη καλλιεργήσιμη γη για τη γεωργία και την καλύτερη περιβαλλοντική γη για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η παραγωγή και η προστασία θα πρέπει να συνυπάρξουν