Hellas
Share page with AddThis

Cidely Top 125/15 DC

Τελευταία ενημέρωση
05.03.2018

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60419
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 κ.εκ.
Φιάλη 500 κ.εκ.
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τριαζόλη
Αμινοξιδίμια
Μορφή: 
DC (Εναιωρηματοποιήσιμο Συμπύκνωμα)

To Cidely Top είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τα δραστικά συστατικά Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται δεαλασματικά και δρα προληπτικά και θεραπευτικά και Cyflufenamid (amidoxime) που κινείται διελασματικά, παρουσιάζει τάση ατμών και έχει προληπτική, υπολειμματική και θεραπευτική δράση. Καταπολεμά μυκητολογικές ασθένειες σε τομάτα, καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, κολοκύθι, φράουλα, μελιτζάνα και πιπεριά.

Το νέο καινοτόμο εργαλείο με τριπλό τρόπο δράσης σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών, κατά του ωιδίου, της αλτερνάριας και του κλαδοσπορίου, που εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσματικότητα που διαρκεί

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2019

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Καρπούζι Θ.

Καρπούζι Υπ.

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Κολοκύθι Υπαίθρου

Μελιτζάνα Θ.

Μελιτζάνα Υπ.

Πεπόνι Θ.

Πεπόνι Υπ.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH05

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • P301 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 • P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Για την προστασία του ψεκαστή θα πρέπει αυτός να φοράει κατάλληλα γάντια καθώς επίσης γυαλιά και μάσκα για την προστασία των ματιών και του προσώπου Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε γάντια

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον 50% ή να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη τουλάχιστον 5 μέτρων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του Cidely Top και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν/ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

Παρατηρήσεις

Το Cidely top, είναι συμβατό με τα ωφέλημα Orius laevigatus, Amblyseius Swirskii, Encarsia formosa, Eretmocerus mundus και Nesidiocoris tenuis που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας (μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες και με δόση 100κ.εκ/100λίτρα ψεκαστικό υγρό με όγκο ψεκαστικού έως 100λίτρα/στρ).

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

 • Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

  • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτiα με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε.
  • Σε περίπτωση κατάποσης:Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210‐779377