Hellas
Share page with AddThis
Rifit 50 EC

Rifit 50 EC

Τελευταία ενημέρωση
04.05.2018

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70277
Συσκευασίες: 
Μπιτόνι 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Χλωροακετανιλίδια
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
25.07.2018

Ρύζι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH02

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα..
 • H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
 • P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 10-50 λίτρα ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Προφυλάξεις για τους χειριστές

---

Ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε ορυζώνες ενταγμένους σε δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 με στόχους μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως είναι η Γεωργοπεριβαλλοντική –κλιματική δράση 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα»

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Σε ακραίες συνθήκες και όταν εφαρμόζεται η μεγάλη δόση του σκευάσματος ενδέχεται να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης τα οποία όμως είναι παροδικά.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. Διατηρείται δροσερό. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

  • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
  • Ρ301 + P311 Σε περίπτωση κατάποσης:
   • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
   • P331 Μην προκαλέσετε εμετό.
  • P305 + P351 + P338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
   • Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
   • Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
   • Συνεχίστε να ξεπλένετε.
   • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P304 + P340 Σε περίπτωση εισπνοής:
   • Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  • P302 + P352 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
   • Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
   • P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
   • P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.