Hellas
Share page with AddThis

Actara 25 WG

Τελευταία ενημέρωση
14.02.2020

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14103
Συσκευασίες: 
Φακ. 4 γρ.
Κουτί 40 γρ.
Κουτί 100 γρ.
Κουτί 250 γρ.
Κουτί 500 γρ.
Κουτί 1 κιλό
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Νεονικοτινοειδή
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών. Η εντομοκτόνος δράση του οφείλεται στη δέσμευση των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης στις συνάψεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος. Εισέρχεται στα φυτά από τα φύλα και τις ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλικά. Καταπολεμά μυζητικά και μασητικά έντομα.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2020

Αγγούρι Θ.

Καρπούζι Θ.

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Μελιτζάνα Θ.

Πεπόνι Θ.

Πιπεριά Θ.

Τομάτα Θερμοκηπίου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • P391: Συλλέξτε τυχόν διαρροές.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Spa1: Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μη χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει νικοτινοειδή περισσότερες από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.
Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Τρόπος εφαρμογής

Το προϊόν εφαρμόζεται είτε με ψεκασμό φυλλώματος ή με ριζοπότισμα. Στον ψεκασμό φυλλώματος πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Βάζουμε στο ψεκαστικό δοχείο το ένα τέταρτο του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε. Ψεκάζουμε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα σε λίγες ώρες από την προετοιμασία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα ( τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για την ασφαλή χρήση του Actara σε προγράμματα IPM σε θερμοκήπια.

Σε θερμοκήπια ή πλαστικά τολ όπου η εξαπόλυση των βομβίνων με σκοπό την επικονίαση είναι συνήθης πρακτική, να εφαρμόζεται το Actara μόνο με στάγδην άρδευση ή ριζοπότισμα. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος αναμονής για την εξαπόλυση των βομβίνων είναι 2 ημέρες. Η εξαπόλυση υμενοπτέρων, παρασιτοειδών και αρπακτικών ακάρεων πρέπει να γίνεται όταν το φύλλωμα είναι στεγνό. Η εξαπόλυση του αρπακτικού εντόμου Orius sp,πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Actara.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης ανθεκτικότητας αποφύγετε συνεχόμενες εφαρμογές νεονικοτινοειδών και πραγματοποιείστε εναλλαγές με εντομοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα.

Αποφύγετε εφαρμογές φυλλώματος με Actara ή με άλλα νεονικοτινοειδή μετά την εφαρμογή από το έδαφος ή μετά την επένδυση του σπόρου με σκεύασμα που περιέχει thiamethoxam ή άλλο εντομοκτόνο της ίδιας ομάδας

Χρησιμοποιείτε το Actara μέχρι 2 εφαρμογές ανά έτος και καλλιέργεια.

 • Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχηµα

  • Γενικά: Μετακινείστε τον παθόντα σε καλά αεριζόµενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατέψτε τον από υποθερµία. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση, καλέστε αµέσως γιατρό.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα διαλυµένο σε µεγάλες ποσότητες νερού.
  • Προσοχή µη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα από το στόµα και µην προκαλέσετε εµετό, σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.

  Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων : 210 7793777