Hellas
Share page with AddThis
Λογότυπο Bion 50 WG

Bion 50 WG

Τελευταία ενημέρωση
25.02.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60520
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Βενζοθειαδιαζολικό
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Ενεργοποιητής των φυσικών μηχανισμών άμυνας του φυτού για τον έλεγχο του βακτηριακού καρκίνου στο ακτινίδιο και στην τομάτα.

Το Bion είναι ενεργοποιητής της φυσικής άμυνας του φυτού με βάση το acibenzolar–s–methyl. Το Acibenzolar–s–methyl δεν αναπτύσσει άμεση δράση στον παθογόνο παράγοντα, αλλά ενεργοποιεί τους μηχανισμούς φυσικής άμυνας των φυτών ενισχύοντας την αντοχή τους σε πολλές ασθένειες. Το προϊόν αναπτύσσει διασυστηματική δράση, απορροφάται γρήγορα από το φύλλωμα και κινείται με ακροπεταλική και βασιπεταλική κίνηση στο εσωτερικό του φυτού. Λόγω του ιδιαίτερου μηχανισμού δράσης του, το acibenzolar–s–methyl πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
29.07.2020

Ακτινίδιο

Τομάτα Υπαίθρου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102 + P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
 • P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σε κατάλληλο περιέκτη.
 • P362 + P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα υποδήματα και γάντια κατά την εφαρμογή καθώς και την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος.
 • Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Ξεπλένουμε 3 φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίχνουμε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά έως 3 ετών. Σε ορισμένες ποικιλίες ακτινιδίου μπορούν να εκδηλωθούν φαινόμενα φυτοτοξικότητας. Συνιστάται η διενέργεια δοκιμών σε μικρές επιφάνειες πριν την επέκταση της εφαρμογής σε ευρύτερες περιοχές.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια

  • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
  • Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή την συσκευασία του προϊόντος.
  • P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  • P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77793777.