Hellas
Share page with AddThis

Calaris Pro

Τελευταία ενημέρωση
10.09.2019

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70215
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τρικετόνες
Τριαζίνες
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έγκριση του σκευάσματος έχει ανακληθεί.

 • Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 4/12/2020.
 • Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 4/1/2021.

Εκλεκτικό, ευρέως φάσματος ζιζανιοκτόνο επαφής με υπολειμματική δράση για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

To CALARIS PRO είναι διασυστηματικό σκεύασμα και απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα.

Το mesotrione αναστέλει τη δράση της 4-HPPD και έτσι παρεμποδίζει τη σύνθεση των καροτινοειδών και η terbuthylazine δρα σαν παρεμποδιστής του φωτοσυστήματος ΙΙ της φωτοσύνθεσης.

Πεδίο
Εφαρμογής
ΣτόχοςΔόσεις σκευάσματοςΤρόπος και χρόνος
εφαρμογής
Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών
ΚαλαμπόκιΕτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια230 κ.εκ./στρ.
20-40 λτ. ψεκ. υγρού/στρ.
Προφυτρωτικά ή
Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας και μέχρι το στάδιο των 3 φύλλων
(BBCH 00-13)
1 εφαρμογή

Προφυτρωτική εφαρμογή

 • Eυαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, Βλήτο, Λουβουδιά, Τάτουλας, Αγριοπιπεριά, Γλιστρίδα, Αγριοτοματιά, Ambrosia artemisiifolia, Καψέλλα, Xanthium sp., Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Άγριο σινάπι.
 • Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Κεχρί, Σετάρια.

Μεταφυτρωτική εφαρμογή

 • Eυαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά, Βλήτο, Λουβουδιά, Τάτουλας, Αγριοπιπεριά, Γλιστρίδα, Αγριοτοματιά, Ambrosia artemisiifolia, Καψέλλα, Γκαλινσόγκα, Σκαρολάχανο, Στελλάρια, Xanthium sp., Πολυκόμπι, Πολύγωνο, Κεχρί, Άγριο σινάπι, Ηλίανθος.
 • Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Σετάρια.
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2018

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • Η373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (μείωση/αύξηση σωματικού βάρους και κατανάλωσης τροφής), ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Ο χειριστής πρέπει να φορά γάντια και προστατευτικό εξοπλισμό κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού και γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο και στολή προστασίας κατά τη χρήση του προϊόντος.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια ≥50% μειωμένης διασποράς .

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να χρησιμοποιείτε ακροφύσια ≥90% μειωμένης διασποράς ή να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τις γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά και σε συνδυασμό με ακροφύσια ≥ 50% μειωμένης διασποράς ή να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων από τις γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο των 3 φύλλων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα με ψεκαστήρες όλων των τύπων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 3 Αtm. Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εφαρμογή. Συνιστάται η χρησιμοποίηση του μικρότερου όγκου νερού και στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο (όταν τα ζιζάνια θα έχουν αναπτυχθεί) να χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος νερού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Με συνεχή ανάδευση, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αμέσως μετά τη χρήση, πλύνετε το ψεκαστικό εξοπλισμό καλά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε δύο με τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

-

Ειδικές συνθήκες

Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας συνίσταται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε γλυκό καλαμπόκι, καλαμπόκι για σποροπαραγωγή και ποπ-κορν.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προσ- τατευόμενης καλλιέργειας

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

Μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

 

 

Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη ηλίανθος, πατάτα, τεύτλα, κρεμμύδι, σπανάκι, μπιζέλι, φασόλι, μηδική και σόγια , αφού προηγηθεί βαθειά άροση.

Να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και φάβα πριν περάσουν τουλάχιστον 24 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα

 

 

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια. Όταν εισέρχεστε να φοράτε προστατευτικά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα, κάλτσες και παπούτσια.

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν εμφανίζεται φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Υπάρχει περίπτωση να εμφανισθούν πολύ ήπια συμπτώματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως είναι παροδικά και δεν επιδρούν στην απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στον γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.
  • P301+P312: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μη προκαλέσετε εμετό. P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777