Hellas
Share page with AddThis

Cherokee

Τελευταία ενημέρωση
10.09.2019

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60578
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Χλωρονιτρίλιο
Τριαζόλη
Μορφή: 
SE (Εναιώρημα - Γαλάκτωμα)
Τρόπος δράσης: 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών στα σιτηρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έγκριση του σκευάσματος έχει ανακληθεί.

 • Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 4/11/2019.
 • Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 19/3/2020.

Το Cherokee είναι το νέο και μοναδικό με τριπλή δύναμη μυκητοκτόνο που προσφέρει άριστη αποτελεσματικότητα και μεγάλη διάρκεια δράσης κατά των βασικών ασθενειών των σιτηρών.

Σύνθεση

Με την δύναμη και την αποτελεσματικότητα των 3 δραστικών ουσιών του, εξασφαλίζει στον επαγγελματία παραγωγό σιτηρών, που θέλει από νωρίς να ξενοιάσει από τις ασθένειες, καθαρό χωράφι, μακράς διάρκειας προστασία και καταπολέμηση σε μεγάλο φάσμα ασθενειών.

Τριπλή Δύναμη

Το Cherokee αντλεί τη δύναμή του από τις 3 αποτελεσματικές δραστικές ουσίες, διαφορετικής δράσης. Το Chlorothalonil (επαφής προστατετευτικό) το Propiconazole (διεισδυτικό) και το Cyproconazole (διασυστηματικό) τα οποία είναι θεραπευτικά και κατασταλτικά. Μπορεί έτσι να προσφέρει προστασία και πρόληψη, αλλά και θεραπεία και καταστολή.

1. Chlorothalonil2. Propiconazole3. Cyproconazole
Aνήκει στη χημική ομάδα των χλωρονιτριλιών και δρα στον κύκλο του Kerbs (ενεργειακό σύστημα). Είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής που δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών και διασπά οποιαδήποτε ανθεκτικότητα.Eίναι παρεμποδιστής βιοσύνθεσης εργοστερόλης. Δρα διελεσματικά με τάση ατμών, κινείται αργά και διασφαλίζει την καλή διάρκεια της καταπολέμησης.Eίναι παρεμποδιστής βιοσύνθεσης εργοστερόλης. Δρα διασυστηματικά, κινείται γρήγορα και διασφαλίζει την ταχεία καταπολέμηση των προσβολών.
ΧαρακτηριστικάΟφέλη
 • 3 δραστικές ουσίες σε πλήρεις δόσεις
 • Συνδυασμός διαφορετικών τρόπων δράσης
 • Προληπτική και θεραπευτική δράση
 • Αργή διελασματική και γρήγορη διασυστηματική δράση
 • Γρήγορη απορρόφηση (1 ώρα)
 • Εξαιρετική δράση σε Σεπτόρια και Σκωρίαση
 • Έγκεκριμένο για σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε
 • Μεγάλο παράθυρο χρήσης ως προς τα στάδια της καλλιέργειας
 • Εξαιρετική αποτελεσματικότητα και αποφυγή ανθεκτικότητας
 • Προστασία και καταπολέμηση σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης της προσβολής
 • Γρήγορη αντιμετώπιση της προσβολής αλλά και μακράς διάρκειας δράση και προστασία
 • Ελαχιστοποίση κινδύνου ξεπλύματος από την βροχή
 • Προστασία από τις πιο σημαντικές και συχνές ασθένειες – βελτίωση της απόδοσης
 • Ευελιξία για προστασία στις κύριες καλλιέργειες σιτηρών
 • Ο παραγωγός μπορεί να το χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες του
 • Θεραπευτική και προληπτική δράση

 

Μεγάλο φάσμα δράσης

› Το Cherokee καταπολεμάει στο σιτάρι, την σεπτόρια και την σκωρίαση με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και το ελμινθοσπόριο και το ρυγχοσπόριο στο κριθάρι.
 
› Δρα προληπτικά και θεραπευτικά.
 
› Καλύπτει προστατευτικά τα φύλλα, ενώ παράλληλα διεισδύει και καλύπτει εσωτερικά όλο το φυτό, προσφέροντας καταπολέμηση ακόμη και στα μέρη που δεν ψεκάστηκαν.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.01.2019

Κριθάρι

Σίκαλη

Σιτάρι

Τριτικάλε

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού..
 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς /εκνεφώματα.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατεύεται τα αρθρόποδα μη στόχους, αφήστε αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.

“Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην εφαρμόζεται το σκεύασμα Cherokee ή κάποιο άλλο σκεύασμα που να περιέχει chlorothalonil σε ετήσια δόση μεγαλύτερη των 1250γρ δραστικής ουσίας στο εκτάριο και μην ξεπερνάτε τα 500γρ δραστικής ουσίας στο εκτάριο για μία εφαρμογή στα στάδια BBCH 31-39 και τα 750 γρ δραστικής ουσίας στο εκτάριο για μια εφαρμογή που ξενικά στο στάδιο BBCH 39.”

Περιέχει chlorothalonil, propiconazole, cyproconazole και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το βυτίο με τα ¾ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού και διατηρήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσετε στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές

Φοράτε γάντια, κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και συσκευή προστασίας ματιών κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων προετοιμασίας και χρήσης του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες

Για τον περιορισμό ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να εφαρμόζεται το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και σε εναλλαγές με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν αναμένεται φυτοτοξικότητα εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.

 • Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

  • P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  • Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.
  • P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • Ρ362 + Ρ364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  • P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337+313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  • Εισπνοή: Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777