Hellas
Share page with AddThis

Daconil 500 SC

Τελευταία ενημέρωση
14.02.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60557
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Χλωρονιτρίλιο
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έγκριση του σκευάσματος έχει ανακληθεί.

 • Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 20/4/2020.
 • Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20/5/2020.

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

Το chlorothalonil είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο που δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών. Είναι ισχυρός αναστολέας της διαδικασίας της βλάστησης των σπορίων και κινητικότητας των ζωοσπόρων. Συνίσταται ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες ασθένειες στην καλλιέργεια.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.10.2019

Αγγούρι Υπ.

Αρακάς Υπ.

Βερίκοκο

Δαυκί (Παστινάκι)

Καλλωπιστικά Θαμνώδη

Καλλωπιστικά Ποώδη

Καρότο Υπ.

Καρπούζι Υπ.

Κολοκύθα Υπ.

Κουνουπίδι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH05

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H302 + H332: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη..
 • H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P201 + P202: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς / εκνεφώματα.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 • P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
 • SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
 • SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, τηρείτε κατά την εφαρμογή ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από επιφανειακά νερά. Στην περίπτωση των καρποφόρων κηπευτικών κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ακροφυσίων μείωσης του ρεύματος ψεκασμού κατά 95%
 • SPe4: Ανοίγετε τον περιέκτη σε καθαρό αέρα και ξηρό καιρό.
 • SPe5: Αερίζετε τα θερμοκήπια στα οποία έχει γίνει εφαρμογή μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το βυτίο με τα ¾ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού και διατηρήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός καλύψεως της βλάστησης.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσετε στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές

Τα παρακάτω μέσα ατομικής προστασίας προτείνονται για την προστασία του χρήστη: η χρήση κατάλληλου ρουχισμού προστασίας (μακρυμάνικο και παντελόνι) κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος σε όλες τις καλλιέργειες, η χρήση προστασίας προσώπου κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του προϊόντος σε όλες τις καλλιέργειες (πλην εφαρμογής με στατικό αυτόματο εξοπλισμό και τύπου κανόνι από το εξωτερικό του θερμοκηπίου).

 • Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

  • P301 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  • P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
  • P305 + P351 + P338 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

  ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777