Hellas
Hexagon 50 WP Banner

Hexagon 50 WP

Τελευταία ενημέρωση
28.01.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14727
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Οργανοφωσφορικό
Μορφή: 
WP (Βρέξιμη Σκόνη)

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

Η ταυτότητα του Hexagon™

 • To Hexagon είναι ένα οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο που ανήκει στην κατηγορία των καθολικών
 • Εξασφαλίζει άμεση και μακράς διάρκειας δράση από επαφή και από κατάποση
 • Ιδανικό για ολοκληρωμένα προγράμματα φυτοπροστασίας

Tα πλεονεκτήματα του Hexagon™

 • Άμεση και μακράς διάρκειας δράση
 • Δεν λερώνει, ούτε βάφει
 • Υψηλό knock down effect
 • Ταυτόχρονη δράση σε πυρηνοτρύτη και δάκο
 • Εγκεκριμένο για ψεκασμό κάλυψης εναντίον του Δάκου
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2021

Αχλάδι

Αχλαδομηλιά

Γκρέιπ φρουτ

Ελιά

Κυδώνι

Λεμόνι

Μανταρίνι

Μήλο

Πορτοκάλι

Ροδάκινο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH06

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H361f: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα..
 • H370: Προκαλεί βλάβες στα όργανα..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
 • P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα
 • P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση και προστατευτική ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%.
SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη.
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Ο τελικός καθαρισμός να γίνεται με διάλυμα σόδας ή απορρυπαντικό.

Συνδυαστικότητα

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με εντομοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (24 ώρες).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <40 C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

 • P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
  Ρ330: Ξεπλύνετε το στόμα.
  P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  Ρ312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  P308+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
  P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε Αντίδοτο στην ετικέτα).
  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

  Αντίδοτο: Περιέχει Phosmet, αναστολέα της χοληνεστεράσης. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, χορηγήστε θειικό άλας ατροπίνης σε μεγάλες δόσεις, 2 έως 4 mg ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατόν.
  Επαναλάβετε ανά 5 έως 10 λεπτά, έως ότου εμφανιστούν ενδείξεις ατροπινισμού και διατηρήστε πλήρη ατροπινισμό μέχρις ότου μεταβολισθεί όλο το οργανοφοσφωρικό. Συνιστάται η χορήγηση Obidoxime chloride (Toxogonin) εναλλακτικά με pralidoxime-2 chloride (2-Pam) ως προσθήκη, αλλά όχι σαν υποκατάστατο του θειικού άλατος ατροπίνης. Η θεραπεία με oxime πρέπει να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια χορήγησης θειικού άλατος ατροπίνης.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777