Hellas

Minecto Alpha 10/1,25 SC

Τελευταία ενημέρωση
24.05.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14745
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Ανθρανιλικά Διαμίδια
Βενζοθειαδιαζολικό
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Το Minecto Alpha είναι το νέο πολυδύναμο όπλο που παρέχει υψηλή προστασία έναντι αλευρώδη, αφίδας, λεπιδοπτέρων, tuta και θρίπα, ενώ συγχρόνως περιορίζει την πιθανότητα εξάπλωσης ιώσεων σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Προσφέροντας μεγάλη ευελιξία εφαρμογής (εδάφους ή φυλλώματος), και μεγάλη διάρκεια δράσης, αποτελεί το μέλλον στην προστασία των καλλιεργειών.

Παρακαλούμε αποδεχτείτε τα Marketing Cookies για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
14.09.2027

Αγγούρι Θ.

Καρπούζι Θ.

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Μαρούλι Υπαίθρου

Μελιτζάνα Θ.

Πεπόνι Θ.

Πιπεριά Θ.

Πράσινα φασόλια με λοβό Θ.

Τομάτα Θερμοκηπίου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 • EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS 2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
 • P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
 • P501: Διάθεση περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
 • Οι εργάτες να φορούν ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια, όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SPo2: Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

SPo5: Να αερίσετε τους τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα πλήρως πριν ξαναμπείτε.

SP1: Να μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό στα εδάφη στην υπαίθρια καλλιέργεια του μαρουλιού κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα, 20 μέτρων στην υπαίθρια καλλιέργεια του μαρουλιού (για ψεκασμό φυλλώματος και για στάγδην άρδευση).

SPe3: Για να προστατέψετε αρθρόποδα μη στόχους κατά τον ψεκασμό φυλλώματος στο μαρούλι, αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% , από τις γειτονικές καλλιέργειες.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες (για χρήση ψεκασμού φυλλώματος στο μαρούλι) . Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες (για χρήση εντός θερμοκηπίου). Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες των επικονιαστών στο θερμοκήπιο κατά τη χρήση του προϊόντος και για 24 ώρες μετά τη χρήση. Να κρατάτε κλειστές τις πόρτες του θερμοκηπίου ώστε να προστατέψετε τα άγριους επικονιαστές που μπορεί να εισέλθουν εντός του θερμοκηπίου.

Τρόπος εφαρμογής

Το προϊόν εφαρμόζεται είτε με ψεκασμό φυλλώματος ή με στάγδην άρδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην ομάδα 28 κατά ΙRAC.

Για περιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστώνται τα παρακάτω:

 • Εφαρμογή χημικών, βιολογικών μεθόδων και άλλων καλλιεργητικών πρακτικών ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων σε χαμηλά επίπεδα.
 • Το σκεύασμα σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα της ίδιας χημικής ομάδας (ανθρανιλικά διαμίδια), μπορούν να εφαρμόζονται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και μέχρι 2 φορές την καλλιεργητική περίοδο.
 • Έως δύο (2) διαδοχικές εφαρμογές προϊόντων της ίδιας χημικής ομάδας (ανθρανιλικά διαμίδια) σε «παράθυρο εφαρμογών» είναι αποδεκτές όταν αυτές γίνονται στη διάρκεια μιας γενιάς των εντόμων-στόχων.
 • Αποφύγετε την έκθεση διαδοχικών γενεών του εντόμου στόχου σε προϊόντα με τον ίδιο τρόπο δράσης.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να ακολουθήσουν εφαρμογές με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Οι εργάτες μπορούν να εισέλθουν μετά από 3 ημέρες στην καλλιέργεια που πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του σκευάσματος με ψεκασμό φυλλώματος.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

  • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά αφαιρέστε τους φακούς επαφής και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
  • P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.
  • P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777