Hellas

Voliam Targo 063 SC

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14585
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 ml
Φιάλη 500 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Διαμιδίο
Αβερμεκτίνη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση πολλών εχθρών σε μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά και σε θερμοκηπιακά κηπευτικά.
Συνδυάζει 2 δραστικά συστατικά με διαφορετικό τρόπο δράσης. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.
Το Chlorantraniliprole ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και δρα μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Eίναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση κυρίως των πιο διαδεδομένων λεπιδοπτέρων, κολεόπτερων και δίπτερων που προσβάλλουν τις διάφορες καλλιέργειες.
Η Abamectin έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Είναι αποτελεσματική ενάντια στα ακάρεα. Ανήκει στη χημική ομάδα των αβερμεκτινών.

To Voliam Targo είναι το νέο πολυδύναμο εντομοκτόνο που καταφέρνει να ελέγξει με μοναδικό τρόπο ταυτόχρονα πολλούς εχθρούς. Η δύναμη του προϊόντος σε συδυασμό με την ακρίβεια στην αποτελεσματικότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, το καθιστούν την κορυφαία λύση ακόμα και σε σύνθετα προβλήματα των εντόμων.

Φτάνει εκεί που άλλα δεν φτάνουν

H επιλογή του σύγχρονου παραγωγού που επιζητά υψηλή αποτελεσματικότητα κατά των λεπιδοπτέρων, ακάρεων, υπονομευτών και ψύλλας. Ο συνδυασμός ακρίβειας και αποτελεσματικότητας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το καθιστούν κορυφαία λύση ακόμα και σε σύνθετα προβλήματα των εντόμων σε καλλιέργειες κηπευτικών και δένδρων. 

Παρακαλούμε αποδεχτείτε τα Marketing Cookies για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.

Chloratraniliprole

 • Μη διασυστηματική δραστική ουσία, με διάρκεια δράσης και αποτελεσματικότητα στα λεπιδόπτερα.
 • Το VOLIAM TARGO προσδένεται στους υποδοχείς της ρυανοδίνης
 • Προκαλείται ανεξέλεγκτη απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου (Ca2+).
 • Η εξάντληση των αποθεμάτων τους οδηγεί σε αδυναμία περαιτέρω σύσπασης των μυών, παράλυση και θάνατο

 

Abamectin

 • Δραστικό συστατικό διελασματικό, αποτελεσματικό σε τετράνυχους, φυλλορύκτες, θρίπες και ψύλλα.
 • Το VOLIAM TARGO ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου
 • Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο μυϊκό ιστό, παρεμποδίζει τη μυϊκή συστολή, οδηγεί στην παράλυση και στη συνέχεια στο θάνατο των εντόμων.

 

Διελασματικότητα
 
Μετά την εφαρμογή του, το Voliam Targo διεισδύει γρηγορότερα στη φυλλική επιφάνεια δημιουργώντας δεξαμενή δραστικής ουσίας: Μακρά υπολειμματική δράση Προστασία από βροχή και ηλιακή ακτινοβολία

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2023

Αγγούρι Θ.

Αχλάδι

Καρπούζι Θ.

Κολοκύθα Θ.

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Μελιτζάνα Θ.

Μήλο

Νεκταρίνι

Πεπόνι Θ.

Πιπεριά Θ.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια.
 • P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
 • P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • P312 : Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P501: Διάθεση του περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας.
 • SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
 • SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: - Για τις νωρίς εφαρμογές σε οπωρώνες να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από υδάτινους όγκους είτε εναλλακτικά να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από υδάτινους όγκους σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. - Για τις εφαρμογές αργά σε μεταγενέστερα στάδια σε οπωρώνες να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από υδάτινους όγκους.
 • SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων . Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη, τη φόρτωση και την εφαρμογή του σκευάσματος και χρησιμοποιείστε τρακτέρ με κλειστή καμπίνα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση και κατά την εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής

Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές

Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη, τη φόρτωση και την εφαρμογή του σκευάσματος και χρησιμοποιείστε τρακτέρ με κλειστή καμπίνα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
Μέχρι 2 εφαρμογές σε μία καλλιεργητική περίοδο.
Συγκεκριμένα, το σκεύασμα και τα άλλα προϊόντα της ίδιας ομάδας τρόπου δράσης, να εφαρμόζονται σε «παράθυρο εφαρμογών» όχι μεγαλύτερο από τη διάρκεια μιας γενιάς του εντόμου στόχος, και όχι περισσότερες από 2 φορές στο ίδιο διάστημα.
Να ακολουθεί εφαρμογή προϊόντων διαφορετικού τρόπου δράσης.
Να αποφεύγεται η χρήση χαμηλότερων δόσεων από τις εγκεκριμένες, είτε όταν εφαρμόζεται μόνο του είτε και σε μείγμα προϊόντων.
Να εφαρμόζεται, όσο είναι δυνατό, στα πιο ευαίσθητα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

 • Πρώτες βοήθειες

  Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

  • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά αφαιρέστε τους φακούς επαφής και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.