Hellas
Share page with AddThis
Affirm Opti Logo

Affirm Opti 9.5 WG

Τελευταία ενημέρωση
11.06.2019

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αβερμεκτίνη

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή και πυρηνόκαρπα. Παρουσιάζει διελασματική κίνηση. Δρα κυρίως με κατάποση. Προσδένεται στους υποδοχείς του γ- αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο μυϊκό ιστό οδηγεί στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2025

Αχλάδι

Δαμάσκηνο

Κυδώνι

Μήλο

Μούσμουλο

Νεκταρίνι

Ροδάκινο

Ταξινόμηση & Σήμανση

  • SGH07

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

  • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
  • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

  • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
  • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
  • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
  • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

  • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
  • Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μάσκα κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φόρτισης και κατά την εφαρμογή.
  • Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας
- 40 μέτρων ή 25 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 50% ή 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων.
- 35 μέτρων ή 25 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 50% ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% για την καλλιέργεια των μηλοειδών.

Spe3: Για να προστατέψετε τους οργανισμούς μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% για την καλλιέργεια των μηλοειδών.
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων.

Spe8: Eπικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Μη χρησιμοποιείται το προϊόν όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. Καταπολεμείστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το ΑFFIRM Opti 9.5 WG θα πρέπει να εφαρμόζεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, στοχεύοντας τα πλέον ευαίσθητα βιολογικά στάδια των εντόμων-εχθρών.

Αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με ΑFFIRM Opti 9.5WG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Οι ψεκασμοί με Affirm Opti πρέπει να γίνονται μόνο μετά την άνθηση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία 20οC.
Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.