Hellas
Share page with AddThis

Force 1.5 GR

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14186
Συσκευασίες: 
Κουτί 1,5 κιλό
Σάκος 20 κιλά
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυρεθρίνη
Μορφή: 
GR (Κοκκώδες)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων. Δρα δι' επαφής μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση δια στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό, αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

Βαμβάκι

Ζαχαρότευτλα

Καλαμπόκι

Καπνός

Πατάτα

Τομάτα Βιομηχανική

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Τρόπος εφαρμογής

Εφαρμογή κατά τη σπορά ή τη φύτευση, με κατάλληλο κοκοδιανομέα. Εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, μπορεί να κατανεμηθεί κατά μήκος της γραμμής σποράς ή φύτευσης με άλλα κατάλληλα μέσα και στη συνέχεια να ενσωματωθεί ελαφρά στο έδαφος (3-5cm). Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην καλή ενσωμάτωση για την προστασία πτηνών και άλλων ζώων.

Χρονική σταθερότητα

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, και προστατευμένο από απ’ ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό μέχρι δύο (2) χρόνια.

 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Γενικές συμβουλές: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή την ετικέτα όπου είναι δυνατόν. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνατε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό ή μην δώσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777