Hellas
Share page with AddThis
Vibrance Duo Banner

Vibrance Duo

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Επενδυτικό Σπόρου

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60620
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυραζόλο-καρβοξαμίδια
Φαινυλοπυρρόλες
Μορφή: 
FS (Πυκνό Εναιώρημα για Επένδυση Σπόρων)
Τρόπος δράσης: 
Προληπτικό μυκητοκτόνο μίγμα που περιέχει τις δραστικές ουσίες sedaxane και fludioxoni με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

Το sedaxane έχει διασυστηματική δράση και αποτελεί αναστολέα της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (SDHIs) και κατά συνέπεια της παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων μυκήτων.

Το fludioxonil έχει μη διασυστηματική μυκητοκτόνο δράση που προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων, των οποίων αναστέλλει την ανάπτυξη.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.10.2019

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης
 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Προφυλάξεις για τους χειριστές: Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκα, φόρμα, γάντια, κατάλληλα υποδήματα) κατά τον χειρισμό του προϊόντος ή των επενδεδυμένων σπόρων. Κατά το πλύσιμο του εξοπλισμού που έχει έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, προτείνεται να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό για το πρόσωπο και μάσκα για προστασία από τη σκόνη καθώς και όταν συσκευάζετε τους επενδεδυμένους σπόρους. Μετά τις εργασίες με επενδεδυμένους σπόρους και την αφαίρεση των μέσων ατομικής προστασίας, πρέπει να πλένεστε και να πλένετε τον προστατευτικό εξοπλισμό. Μη φοράτε φακούς επαφής κατά το χειρισμό του σκευάσματος και των επενδεδυμένων σπόρων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφεύγετε η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
SPe5: Για την προστασία των πουλιών και των άγριων θηλαστικών, οι επενδεδυμένοι σπόροι θα πρέπει να ενσωματώνονται μέσα στο έδαφος.
Spe6: Για την προστασία των πουλιών και των άγριων θηλαστικών, απομακρύνετε τους διασκορπισμένους επενδεδυμένους σπόρους.

Τρόπος εφαρμογής

Το VIBRANCE DUO, εφαρμόζεται με την μέθοδο slurry χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα εφαρμογής τα οποία εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων. Ανομοιόμορφη ή μή πλήρης κάλυψη είναι πιθανόν να μην δώσει τον αναμενόμενο έλεγχο των καταπολεμούμενων ασθενειών.

Το VIBRANCE DUO εφαρμόζεται στους σπόρους διαλυμένο σε νερό όγκου 500 - 1500 κ. εκ. ανά 100 κιλά σπόρου. Να ανακινείτε πολύ καλά το προϊόν πριν τη χρήση και να γίνεται πολύ προσεκτική ανάμειξη της προτεινόμενης, κάθε φορά, ποσότητας του VIBRANCE DUO, με το απαιτούμενο νερό. Κατά την επένδυση να αναδεύεται συνεχώς τον σπόρο. Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος επένδυσης των σπόρων.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αμέσως μετά τη χρήση, πλύνετε το εξοπλισμό καλά. Αδειάστε τελείως το δοχείο. Ξεπλύνετε δύο με τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Οι επενδεδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.

Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά), δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία 0-35oC.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στον γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  • P304 + P340 + P312 Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  • P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα. Μη προκαλέσετε εμετό.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377.