Hellas
Share page with AddThis

Folio Gold 3.6/50 SC

Τελευταία ενημέρωση
14.02.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60266
Συσκευασίες: 
Φιάλη 500 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλαμιδίο
Χλωρονιτρίλιο
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έγκριση του σκευάσματος έχει ανακληθεί.

 • Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 20/4/2020.
 • Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20/5/2020.

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

Το metalaxyl-m σε βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει τη σύνθεση του r-RNA, είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωομυκήτων που κινείται μέσα στο φυτό με αποπλαστική κυρίως κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου μέσα στους φυτικούς ιστούς.

Το chlorothalonil σε βιοχημικό επίπεδο αναστέλλει τη δράση διαφόρων ενζύμων και άλλων μεταβολιτών διεργασιών, είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο που δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
20.11.2019

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Κρεμμύδι Ξηρό

Πατάτα

Πεπόνι Θ.

Πεπόνι Υπ.

Τομάτα Υπαίθρου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού..
 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
 • P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 • P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά  ύδατα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

 • Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά εξαεριζόµενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερµία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αµέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα εµποτισµένα µε το ψεκαστικό υγρό ρούχα αµέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβληµένα µέρη του σώµατος µε νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισµός παραµένει ζητείστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια µε καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συµβουλευθείτε οφθαλµίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εµετό. Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό. ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777