Hellas

Gardoprim Gold Plus 500 SE

Τελευταία ενημέρωση
23.02.2022

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70194
Συσκευασίες: 
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Φιάλη 20 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Χλωροακετανιλίδια
Τριαζίνες
Μορφή: 
SE (Εναιώρημα - Γαλάκτωμα)

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο και τον ηλίανθο. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η βλάστηση των σπόρων. To terbuthylazine δρα ως παρεμποδιστής του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης.

Tο Gardoprim Gold είναι ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι, το οποίο προσφέρει μεγάλη διάρκεια προστασίας, εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ευελιξία στον επαγγελματία παραγωγό καλαμποκιού, χάρη στα δύο δραστικά συστατικά που περιλαμβάνει

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2023

Ηλίανθος

Καλαμπόκι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

 • SGH08

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Στον ίδιο αγρό, να µην σπέρνεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από αραβόσιτο ή σόργο, πριν περάσουν 8 µήνες από την εφαρµογή του ζιζανιοκτόνου.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbuthylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

SPe3:, για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα εκ των οποίων τα 5 ναι είναι φυτικές ζώνες ανάσχεσης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών (είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε καθαρό νερό.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 20-30 λίτρα ανά στρέμμα.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, μάσκα, ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση, κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος κατά την εφαρμογή του σκευάσματος και όταν έρχεστε σε επαφή με ψεκασμένες επιφάνειες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά αραβόσιτου και σόργου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε ακραίες συνθήκες ξηρασίας ή σε πολύ φτωχά εδάφη να μη σπέρνονται χειμερινά σιτηρά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Να μην σπέρνεται χειμερινή ελαιοκράμβη πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, να φοράτε προστατευτικά υποδήματα, γάντια, μάσκα, ολόσωμη φόρμα.

Ειδικές συνθήκες

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για σποροπαραγωγή

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Μπορεί να εμφανιστούν ήπια συμπτώματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.