Hellas
Revus Top

Revus Top SC

Τελευταία ενημέρωση
11.06.2021

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60881
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αμιδίο Οργανικών Οξέων
Τριαζόλη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονοσπόρου και της αλτερνάριας στις καλλιέργειες τομάτας και πατάτας. Περιέχει τις δραστικές ουσίες mandipropamid και difenoconazole.

Η δραστική ουσία mandipropamid, ανήκει στην ομάδα των αμιδίων καρβοξυλικών οξέων (CAA). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

Το difenoconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών, έχει προληπτική και θεραπευτική δράση, ενώ είναι αποτελεσματικό σε μεγάλο εύρος παθογόνων μυκήτων.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2021

Πατάτα

Τομάτα

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Sp1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Sp3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να τηρείτε μία αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετέ το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα

---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Το σκεύασμα, δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

 • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Εφόσον είναι δυνατόν vα έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια ή θεραπεία στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μεταφέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός δεν υποχωρεί, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη.

  Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλείτε εμετό.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777