Hellas

Score 25 EC

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60421
Συσκευασίες: 
Φιάλη 100 ml
Φιάλη 250 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τριαζόλη
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

To Score 25 EC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τo δραστικό συστατικό difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται δεαλασματικά και έχει προληπτική δράση. Καταπολεμά διάφορες μυκητολογικές ασθένειες σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, λαχανικά, φράουλα, πατάτα, ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι κ.α.

Η ταυτότητα του SCORE®

Το SCORE® 25EC είναι διασυστηματικό προϊόν που ανήκει στη χημική ομάδα των τριαζολών. Η δραστική ουσία του difenoconazole, παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου και μειώνει τη ζωτικότητα των κονιδίων.

Η δράση του difenoconazole

 • Διεισδύει γρήγορα, έχοντας διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση
 • Προστατευτική και θεραπευτική δράση ενάντια στα παθογόνα που βρίσκονται πάνω ή κοντά στη φυλλική επιφάνεια
 • Αντισπορογόνος δράση που εμποδίζει την εξάπλωση της ασθένειας

Tα πλεονεκτήματα του SCORE®

 • Πολύ καλή αποτελεσματικότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Η δράση του SCORE® ξεκινάει από τους 5°C, μοναδική ικανότητα στην κατηγορία του
 • 2ης γενιάς τριαζόλη με πολύ υψηλό δείκτη αποτελεσματικότητας στη διεθνή βιβλιογραφία
 • Δεν λερώνει τους καρπούς
 • Δεν ξεπλένεται από τη βροχή

Ευκολία χρήσης

 • Μεγάλη ετικέτα για χρήση σε περισσότερες από 50 καλλιέργειες
 • Βολικές συσκευασίες προσαρμοσμένες για όλους τους παραγωγούς

Διελασματική μετακίνηση του SCORE® 25EC στα φύλλα της ελιάς
Διελασματική μετακίνηση του SCORE® 25EC στα φύλλα της ελιάς

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2023

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Αγκινάρα

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Ανθοκομικά Θ.

Ανθοκομικά Υπ.

Αχλάδι

Βατόμουρα

Βερίκοκο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Μέχρι ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια
 • Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο
 • P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να ακολουθήσετε τα ακόλουθα μέτρα μετριασμού του κινδύνου:
- για τις δενδρώδεις καλλιέργειες πλην της ελιάς: να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
- για την ελιά: να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 20 μέτρων είτε εναλλακτικά να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 90% ή ένας συνδυασμός 10 μέτρων αψέκαστης ζώνης και ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 75%
- για το αμπέλι: να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50%
- για τα όσπρια :να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων
- για τις λοιπές καλλιέργειες : είτε να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά είτε εναλλακτικά να χρησιμοποιείται ακροφύσια μείωσης της διασποράς (LDN) που επιτυγχάνουν μείωση της διασποράς κατά 50%.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του Score 25EC και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν/ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

Παρατηρήσεις

Διαχείριση Ανθεκτικότητας Το SCORE 25 EC περιέχει το δραστικό συστατικό difenoconazole. Το difenoconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DIMs) και στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο στάδιο της απομεθυλίωσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεσητης εργοστερόλης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Να μην γίνονται πάνω από το 50% των συνολικών εφαρμογών με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στις τριαζόλες.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν. Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Μην προκαλείτε εμετό. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777