Hellas

Switch 25/37.5 WG

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60346
Συσκευασίες: 
Φακ. 10 γρ. Κουτί 200 γρ. Κουτί 400 γρ. Κουτί 1 κιλό
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλοπυρρόλες
Ανιλινοπυριμιδίνη
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)
Τρόπος δράσης: 
Μείγμα δύο μυκητοκτόνων ενός επαφής (fludioxonil) και ενός διασυστηματικού (cyprodinil) με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
Τα φαινυλοπυρρολικά (fludioxonil) προκαλούν βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων.
Οι ανιλινοπυριμιδίνες (cyprodinil), παρεμποδίζουν την απέκκριση λυτικών ενζύμων από τα παθογόνα.
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2023

Αγγουράκι για τουρσί Θ.

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Αμπέλι Σταφ.

Ανθοκομικά Θ.

Ανθοκομικά Υπ.

Αντίδι Θ.

Αντίδι Υπ.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

 • SGH07

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
 • Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά ύδατα / Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε από τα επιφανειακά νερά
για τις δενδρώδεις καλλιέργειες: μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων εκ των οποίων, τα 10 μέτρα θα είναι ζώνη φυτικής ανάσχεσης (VFS)
για τις καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκυθιού, αγγουριού για τουρσί, καρότου, κρεμμυδιού ξηρού και νωπού, σκόρδου, ασκαλώνιας, σπαραγγιού, φράουλας, φασολακιού (με και χωρίς λοβό), φασολιών: μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης (VFS) 10 μέτρων
για το αμπέλι, σμέουρα, βατόμουρα και τα ανθοκομικά φυτά: μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων

SPe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήνετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Spo2: Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάζουμε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Ξανακαθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό 3 φορές, από όλα τα υπολείμματα, διαλύοντας με καθαρό νερό και ρίχνοντας τα νερά του ξεπλύματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα σακουλάκια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας συνίσταται οι εφαρμογές με SWITCH 25/37.5 WG, να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες, τις φαινυλοπυρρόλες και τα δικαρβοξιμιδικά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Για την καλλιέργεια του μαρουλιού και των λοιπών καλλιεργειών της κατηγορίας αυτής π.χ. σαλάτα, αντίδι κ.λπ. η δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 60 γρ/σκευάσματος/στρέμμα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας σε ευαίσθητες ποικιλίες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

  • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Mετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.
  • P302+352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • Ρ333+Ρ313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε επισκεφτείτε γιατρό.
  • Ρ362+364:Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777