Hellas
Share page with AddThis

Dynali 60/30 DC

Τελευταία ενημέρωση
16.01.2019

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60335
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 ml
Φιάλη 500 ml
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τριαζόλη
Αμινοξιδίμια
Μορφή: 
DC (Εναιωρηματοποιήσιμο Συμπύκνωμα)

To Dynali 60/30 DC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τα δραστικά συστατικά Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται δεαλασματικά και δρα προληπτικά και θεραπευτικά και Cyflufenamid (phenyl acetamides) που κινείται διελασματικα, παρουσιάζει τάση ατμών και έχει προληπτική, υπολειμματική και θεραπευτική δράση. Καταπολεμά το ωίδιο στο οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο αμπέλι.

Η άλλη κατηγορία. Μοναδικός συνδυασμός δύο νέων δραστικών που πλαισιωμένα από έναν σύγχρονο διαλύτη δουλεύουν προληπτικά και θεραπευτικά στο ωίδιο, προσδίνοντας σταθερά αποτελέσματα ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους προσβολής για την καλλιέργεια

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2019

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του Dynali 60/30DC και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν /ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

Παρατηρήσεις

Το Dynali περιέχει τα δραστικά συστατικά difenoconazole και cyflufenamid. Το Difenoconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DIMs) και στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο στάδιο της απομεθυλίωσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεσητης εργοστερόλης. Το Cyflufenamid έχει ένα μοναδικό τρόπο δράσης, παρεμποδίζει την πρωτογενή ανάπτυξη μυκηλίου και της μυζητικής πλάκας (haustoria) καθώς επίσης και την δευτερογενή ανάπτυξη μυκηλίου και σποριογέννεσης. Ανήκει στην ομάδα FRAC U6. Ο βιοχημικός τρόπος δράσης δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αλλά δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλες γνωστές κλάσεις μυκητοκτόνων. Επομένως το Dynali μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Mέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε αεριζόμενη αποθήκη και σε κανονικές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

  Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα

  • Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
  • Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Επαφή με το δέρμα: Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν.
  • Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

  Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777