Hellas
Tervigo 020 SC Logo

Tervigo 020 SC

Τελευταία ενημέρωση
23.02.2022

Νηματωδοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
3064
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αβερμεκτίνη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)
Τρόπος δράσης: 
Nηματωδοκτόνο για καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου. Δρα κυρίως με επαφή και μέσω της συνεχούς ενεργοποίησης της ροής ιόντων χλωρίου, προκαλεί παράλυση στους νηματώδεις με αποτέλεσμα να σταματούν να τρέφονται και να πεθαίνουν σύντομα.

Το Tervigo 020 SC παρέχει υψηλή προστασία έναντι μεγάλου εύρους νηματωδών στις καλλιέργειες των κηπευτικών, δίνοντάς μεγάλη ευελιξία στο χρόνο χρήσης και μεγάλη διάρκεια δράσης. Η καινοτόμος δράση του, δίνει στον παραγωγό υψηλή ασφάλεια χωρίς προβλήματα υπολειμμάτων.

Οι προνύμφες του νηματώδη όταν έρθουν σε επαφή με το προϊόν ενεργοποιούν τους μηχανισμούς ροής ιόντων χλωρίου, εμποδίζοντας τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων. Στην συνέχεια προκαλείται παράλυση με αποτέλεσμα τη διακοπής θρέψης και την τελική θανάτωση.

Γιατί η επιλογή είναι Tervigo 020 SC

 • Μηδέν μέρες για συγκομιδή (ΡΗΙ)
 • Υψηλή αποτελεσματικότητα
 • Έγκριση χρήσης στις κυριότερες καλλιέργειες κηπευτικών
 • Δράση σε ευρύ φάσμα εδαφικού ΡΗ
 • Κανένα πρόβλημα φυτοτοξικότητας
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2023

Αγγούρι Θ.

Καρπούζι Θ.

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Μελιτζάνα Θ.

Πεπόνι Θ.

Πιπεριά Θ.

Τομάτα Θερμοκηπίου

Φασολάκι με λοβό Θ.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102 + P405: Κρατείστε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • Ρ201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ304 + Ρ340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • Ρ312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • Ρ391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • Ρ501: Διάθεση του περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας.
 • Περιέχει abamectin, 1,2-benzisothiazol-3-one και EDDHA-NaFe, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες και τα άλλα έντομα επικονίασης.

Εάν χρησιμοποιούνται κυψέλες του είδους Bombus terrestis για την επικονίαση στο θερμοκήπιο, οι κυψέλες πρέπει να καλύπτονται ή να απομακρύνονται από το θερμοκήπιο πριν την εφαρμογή του σκευάσματος και να επαναφέρονται τουλάχιστον για 12 ώρες μετά την εφαρμογή του.

Τρόπος εφαρμογής

Εφαρμογή στο εδάφους με ριζοπότισμα ή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας. Πριν τη χρήση, ρυθμίστε τον εξοπλισμό εφαρμογής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατανομή της σωστής δόσης του σκευάσματος στο έδαφος και η μέγιστη απορρόφησή του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Μετά την εφαρμογή, πλύνετέ καλά με νερό τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Tα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του.

Προφυλάξεις για τους χειριστές

Απαιτούνται γάντια κατά την ανάμειξη και φόρτωση του προϊόντος.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά εξαεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Κατάποση: Χορηγήστε επανειλημμένα ιατρικό άνθρακα με μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.
  • Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.
  • Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Aκολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777.