Hellas
Share page with AddThis

Ortiva Opti 8/40 SC

Τελευταία ενημέρωση
14.02.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60265
Συσκευασίες: 
Φιάλη 400 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Χλωρονιτρίλιο
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο προστατευτικό με μερική διελασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας. Το chlorothalonil είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο που δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έγκριση του σκευάσματος έχει ανακληθεί.

 • Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 20/4/2020.
 • Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20/5/2020.

Πολύτιμο εργαλείο για τον παραγωγό, για την διασφάλιση υγιούς καλλιέργειας, αυξημένης παραγωγικότητας και ανώτερης ποιότητας

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Αρακάς Υπ.

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Κολοκύθι Υπαίθρου

Πεπόνι Θ.

Πεπόνι Υπ.

Ρεβύθι

Τομάτα Βιομηχανική

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH05

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού..
 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
 • P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό.
 • Να φοράτε κατάλληλες µπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής.
 • Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρµογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει.
 • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία, γάντια και κατάλληλες µπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, στα οποία να περιλαμβάνεται μία φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εµετό. Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777