Hellas
Share page with AddThis

Quilt Xcel

Τελευταία ενημέρωση
10.09.2019

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60563
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Τριαζόλη
Μορφή: 
SE (Εναιώρημα - Γαλάκτωμα)
Τρόπος δράσης: 
Το Quilt Xcel είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση ασθενειών φυλλώματος σε καλαμπόκι και γλυκό καλαμπόκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έγκριση του σκευάσματος έχει ανακληθεί.

 • Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 4/11/2019.
 • Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 19/3/2020.

Περιέχει τα δραστικά συστατικά azoxystrobin και propiconazole. Το azoxystrobin, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας. Tο propiconazole (τριαζόλη) είναι μυκητοκτόνο ευρέως φάσματος κινείται διελασματικά και έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.01.2020

Γλυκό Καλαμπόκι

Καλαμπόκι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει propiconazole και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς /εκνεφώματα.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
 • Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι, γυαλιά και μπότες κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή αν δεν γίνεται χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
 • Φοράτε προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες κατά την εφαρμογή αν γίνεται χρήση τρακτέρ με καμπίνα.
 • Σε περίπτωση επανεισόδου ο εργάτης να φοράει προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το βυτίο με τα ¾ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού και διατηρήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός καλύψεως της βλάστησης.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εναλλάσσεται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις στρομπιλουρίνες και τις τριαζόλες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις.

Σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς είναι φυτοτοξικό. Γι αυτό κατά τον ψεκασμό θα πρέπει να προσεχθεί η διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε αγρούς που γειτνιάζουν με μηλιές. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή με Quilt Xcel, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

 • Πρώτες Βοήθειες

  • P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  • Ρ312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  • Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.
  • Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν.

  Αντίδοτο

  Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μην προκαλείτε εμετό.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.