Hellas
Share page with AddThis

Serrate 27,5 WG

Τελευταία ενημέρωση
02.04.2021

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70148
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 γρ.
Φιάλη 1 κιλό
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Aryloxyphenoxy Propionic “FOPS”
Τριαζολο̟υπυριμιδιν-σουλφοναμιδία
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Mεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε μαλακό, σκληρό σιτάρι, τριτικάλε και σίκαλη που απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμ̟οδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και του ενζύμου amino lactate synthase.

To clodinafop-propargyl, ανήκει στη χημική ομάδα των aryloxyphenoxypropionate παραγώγων που ονομάζονται κοινώς “FOPS”, τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου Acetyl-CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Το Pyroxsulam δρα ως αναστολέας του ενζύμου amino lactate synthase (ALS) (οξυγαλακτική συνθετάση) εμποδίζοντας τη σύνθεση αμινοξέων των ζιζανίων.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

To SERRATE® είναι το νέο, ευέλικτο και υψηλής αποτελεσματικότητας μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο σταριού από την Syngenta, που χάρη στο μοναδικό συνδυασμό των δύο διαφορετικών ομάδων δράσης δραστικών ουσιών προσφέρει άριστο έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων, πολύ καλή δράση στο βρώμο, καθώς επίσης και έλεγχο αρκετών πλατύφυλλων ζιζανίων που προσβάλλουν το σκληρό και μαλακό σιτάρι (μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, τριτικάλε, σίκαλη)

Το SERRATE® βασίζεται στη δράση δυο διαφορετικών ομάδων δράσης δραστικών ουσιών, του Pyroxsulam από την ομάδα ALS και του Clodinafop από την ομάδα ΑCCase, που προσφέρουν τον συνδυασμό της ευέλικτης και αποτελεσματικής χρήσης, ενώ συγχρόνως διασφαλίζει την ορθή πρακτική για την αποφυγή της ανθεκτικότητας και το καθαρό χωράφι

2 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ2 ΤΥΠΟΙ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

CLODINAFOP-PROPARGYL

Ανήκει στη χημική ομάδα των aryloxyphenoxy propionic παραγώγων που ονομάζονται κοινώς “FOPS”, τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

PYROXSULAM

Δρα ως αναστολέας του ενζύμου acetolactate synthase (ALS) (οξυγαλακτική συνθετάση) εμποδίζοντας τη σύνθεση αμινοξέων των ζιζανίων

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ

Το SERRATE® ελέγχει άριστα τα πιο σημαντικά αγρωστώδη ζιζάνια και πολύ καλά τον βρώμο, σε νωρίς εφαρμογές, o οποίος σε πολλές περιοχές είναι η βασική απειλή
για την απόδοση στο σιτάρι

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Το SERRATE® ελέγχει σημαντικά πλατύφυλλα που
ανταγωνίζονται την καλλιέργεια, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στον αλωνισμό και να
υποβαθμίσουν την ποιότητα και την απόδοση

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
Μεγάλο φάσμα δράσης στενόφυλλων και πλατύφυλλων ζιζανίων

Το SERRATE® προσφέρει πλήρη και ολοκληρωμένο έλεγχο στα κύρια στενόφυλλα και καλό σε πλατύφυλλα ζιζάνια που προσβάλλουν το σιτάρι.

Απλοποιεί την καταπολέμηση των ζιζανίων
 • Αποτελεσματικό σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών
 • Ευρύ παράθυρο χρήσης
 • Αποτελεσματικό σε μεγάλο φάσμα
  σταδίου των ζιζανίων
 • Αποτελεσματικό σε μεγάλο
  φάσμα σταδίου της καλλιέργειας
  (ΒΒCH 13- 32)
 • Εκλεκτικότητα για το μαλακό και
  σκληρό στάρι, το τριτικάλε
  και την σίκαλη
Διπλή δράση με δύο διαφορετικές δραστικές ουσίες

Οι δύο διαφορετικού τρόπου δράσης δραστικές ουσίες (ALS & ACCase), σ’ ένα ετοιμόχρηστο σκεύασμα, το καθιστούν ένα ισχυρό «εργαλείο» για την στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης της ανθεκτικότητας.

Ελευθερία στην επιλογή των επόμενων καλλιεργειών

Την επόμενη άνοιξη όλες οι αροτραίες καλλιέργειες, ανοιξιάτικο κριθάρι, μηδική, σόγια και ζαχαρότευτλα μπορούν να σπαρθούν χωρίς κανένα περιορισμό.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2022

Σίκαλη

Τριτικάλε

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας των χειμερινών σιτηρών που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα την άνοιξη, δεν συνιστάται σπορά ευαίσθητών καλλιεργειών, όπως το εαρινό κριθάρι, το καλαμπόκι και τα ζαχαρότευτλα.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
 • P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Οι εργάτες να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στην καλλιέργεια λίγο μετά τον ψεκασμό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς 50% ή 1 μέτρου με χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς 90% από μη γεωργική γη.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 2 μέτρων από τα ύδατα.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται για καλύτερη αποτελεσματικότητα με 0,5%Adigor ή άλλο μη ιονικό ή ελαιούχο προσκολλητικό παράγοντα. Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν 2,4D ή dicamba καθώς υπάρχει κίνδυνος μειωμένης αποτελεσματικότητας των αγρωστωδών ζιζανίων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και απογεμίζουμε το δοχείο. Στο τέλος προσθέτουμε μη ιονικό ή ελαιούχο προσκολλητικό παράγοντα.

Παρατηρήσεις

Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχόπτωση. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος μη μολύνετε με το ψεκαστικό υγρό γειτονικές καλλιέργειες και μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα κοντά σε επιφανειακά νερά. Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, αμειψισπορά, ψευδοσπορά) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-30 λίτρα νερό στο στρέμμα.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο.

 • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στον γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.

  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.

  Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

  P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

  P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

  P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

  Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο.  Aκολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777