Hellas

Dual Gold 96 EC

Τελευταία ενημέρωση
06.09.2021

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
7708
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Χλωροακετανιλίδια
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2023

Βαμβάκι

Ζαχαρότευτλα

Καλαμπόκι

Καπνός

Πατάτα

Τομάτα Υπαίθρου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Στον ίδιο αγρό, να µην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώµενες, πριν περάσουν τουλάχιστον 5 µήνες από την εφαρµογή του ζιζανιοκτόνου.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
 • Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για το καλαμπόκι και 5 μέτρων για άλλες καλλιέργειες από την μη γεωργική γη.

Συνδυαστικότητα

Στην πατάτα (Προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το SENCOR 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 50 SC στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία.

 • Σε περίπτωση κατάποσης τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόµενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερµία.

  • Χορηγείστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα µε µεγάλη ποσότητα νερού.
  • Προσοχή µη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και µην του προκαλέσετε εµετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.
  • Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αµέσως γιατρό.

   

  P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

  P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

  P333+P313: Eάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

  P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

  P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777