Hellas
Share page with AddThis

Lumax 537.5 SE

Τελευταία ενημέρωση
07.09.2020

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70169
Συσκευασίες: 
Φιάλη 5 λίτρα
Φιάλη 20 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τρικετόνες
Χλωροακετανιλίδια
Τριαζίνες
Μορφή: 
SE (Εναιώρημα - Γαλάκτωμα)

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το mesotrione παρεμποδίζει στη βιοσύνθεση της πλαστοκικόνης και των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών. Το terbuthylazine δρα ως παρεμποδιστής του φωτοσυστήματος ΙΙ της φωτοσύνθεσης.

Το μοναδικό ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού που είναι μίγμα τριών δραστικών ουσιών, και εξασφαλίζει στον επαγγελματία παραγωγό προστασία από όλα τα σημαντικά ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, για όλη την καλλιεργητική περίοδο, με ένα μόνο πέρασμα προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά.

Τι σου προσφέρει

 • Σιγουριά: Η δυνατή λύση στα σημαντικότερα ζιζάνια ακόμη και στα πιο δύσκολα, όπως η αγριοβαμβακιά και η αγριοτομάτα
 • Σταθερότητα: Ολοκληρωμένη προφυτρωτική ζιζανιοκτονία χάρη στον τριπλό συνδυασμό των δραστικών του και το συμπληρωματικό τρόπο δράσης τους
 • Καινοτομία: Νέας γενιάς ζιζανιοκτόνο, μέλος της οικογένειας Callisto
 • Ευελιξία: Με μία εφαρμογή, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά προστατεύεται η καλλιέργεια από τα ζιζάνια για όλη την καλλιεργητική περίοδο
 • Eμπιστοσύνη: Δοκιμασμένο για 6 χρόνια σε πάνω από 500.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα

Τρόπος προσρόφησης των δραστικών του Lumax

 • Terbuthylazine: Aπορροφάται κυρίως από τις ρίζες και λιγότερο από τους βλαστούς των εκπτυσσόμενων φυταρίων.
 • Mesotrione: Aπορροφάται από τα φύλλα, τους βλαστούς και τις ρίζες.
 • S-metolachlor: Απορροφάται κυρίως από τους βλαστούς των εκπτυσσόμενων φυταρίων και λιγότερο από τις ρίζες

Για να δει φως το καλαμπόκι

H ονομασία Lumax προέρχεται από το λατινικό «Lumen» που σημαίνει φως και «maximum» που σημαίνει μέγιστο. Η πρώιμη ζιζανιοκτονία συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός από το φυτό του αραβοσίτου. Το Lumax τα καταφέρνει περίφημα σε αυτό. Η καινοτομία του Lumax εξασφαλίζει στον παραγωγό, ένα χωράφι καθαρό από ζιζάνια, με μία μόνο εφαρμογή, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2021

Καλαμπόκι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

 • SGH08

 • SGH07

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 30-40 λίτρα ανά στρέμμα.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ρ331: Μην προκαλέσετε εμετό.
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777