Hellas
Share page with AddThis
Rifit 50 EC

Rifit 50 EC

Τελευταία ενημέρωση
25.02.2020

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70277
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Χλωροακετανιλίδια
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)
Τρόπος δράσης: 
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.

Αντιμετώπισε τα δύσκολα όσο είναι εύκολο!

Νέο εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο ρυζιού για καταπολέμηση αγρωστωδών και κάποιων πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι.

Για ανθεκτικά ζιζάνια στο ρύζι υπάρχει η λύση.

Χτύπα ...δυνατά

Η δραστική ουσία του Rifit® 50 EC (pretilachlor) είναι δοκιμασμένη και με πολύ καλά αποτελέσματα στα ζιζάνια του ρυζιού

Rifit Χτύπα

Χτύπα ...το πρόβλημα στη ρίζα του

Με δράση από το έδαφος, το Rifit® 50 EC απορροφάται από τα ζιζάνια από υποκοτύλη, μεσοκοτύλη, κολεόπτιλο και τα καταστρέφει πριν αυτά μεγαλώσουν και ανταγωνιστούν το ρύζι

Χτύπα ...διαφορετικά

Το Rifit® 50 EC ανήκει στα χλωροακεταμίδια, χημική ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από άλλα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα ρυζιού

Χτύπα ...εκεί που τα άλλα δεν μπορούν

Λόγω διαφορετικού τρόπου δράσης αλλά και σταδίου εφαρμογής (πριν τη σπορά από το έδαφος), μπορεί να αντιμετωπίζει και ζιζάνια που ήδη έχουν εμφανίσει ανθεκτικότητα σε άλλα ζιζανιοκτόνα

Χτύπα ...με διάρκεια δράσης

Η δράση από το έδαφος, στην προσπαρτική εφαρμογή, έχει διάρκεια και καταστρέφει πιο πολλά ζιζάνια και σε βάθος χρόνου

 

Ελέγχει

✔ Κόκκινο ρύζι (Oryza sativa)
✔ Μουχρίτσα (Echinochloa spp)
✔ Ελεόχαρη (Eleocharis spp)
✔ Μοσχοκύπερη (Cyperus difformis)
✔ Σκίρπος (Schoenoplectus mucronatus)
✔ Πεντάνευρο (Alisma spp)
✔ Ετερανθέρα (Heteranthera limosa, Heteranthera reniformis)

3 απλές κινήσεις για να καθαρίσεις τα ζιζάνια

Προ-σπαρτικάήΜετα-σπαρτικά
1. Ψιλοχωμάτισε καλά. Η καλή κατεργασία εδάφους βοηθά το σπάσιμο των σβώλων και τη διείσδυση του φαρμάκου, ώστε να ελέγξουμε την πλειοψηφία των σπόρων ζιζανίων που θα βλαστήσουν1. Σπείρε το ρύζι σε καλά προετοιμασμένο έδαφος, γεμάτο με νερό, όπως έκανες πάντα
2. Ψέκασε με Rifit 250cc/στρέμμα 25-30 μέρες πριν τη σπορά και ενσωμάτωσε ελαφριά ώστε να πάει το φάρμακο στο βάθος βλάστησης των ζιζανίων2. Βγάλε τα νερά μόλις βλέπεις να φυτρώνει το ρύζι και τα ζιζάνια και πριν να ξεπεράσουν τα περισσότερα τα 2 φύλλα (συνήθως κατά τις 8 μέρες)
3. Βάλε νερό και κράτησέ το 10-15 μέρες για να προκαλέσεις το φύτρωμα των ζιζανίων. Μετά μπορείς να στραγγίσεις το χωράφι, να ρίξεις και ενσωματώσεις τα λιπάσματα3. Ψέκασε το Rifit με 200cc/στρέμμα σε στραγγισμένο χωράφι για καλύτερο αποτέλεσμα. Μετά από 1-2 μέρες γεμίζεις ξανά με νερό το χωράφι (όπως γίνεται και στα υπόλοιπα μεταφυτρωτικά φάρμακα).
Στις 25-30 μέρες από τον ψεκασμό, μπορείς να σπείρεις το ρύζι όπως έκανες πάντα.

Τώρα το ρύζι θα φυτρώσει σε καθαρό χωράφι όπου πολλά ζιζάνια έχουν ήδη καεί και άλλα συνεχίζουν να καίγονται κατά το φύτρωμα.

Συνεχίζεις κανονικά την καλλιέργεια του ρυζιού, όπως και άλλες φορές.

Απλώς τώρα το ρύζι σου μεγαλώνει σε ένα χωράφι καθαρό από τα κύρια ζιζάνια και με σημαντικά μειωμένο ανταγωνισμό.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
28.06.2020

Ρύζι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH02

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα..
 • H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+ P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 • P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ξηρή άμμο, ξηρή χημική ουσία ή αφρό σταθερό σε αλκοόλη για να κατασβήσετε.
 • P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση και ψεκαστικό υγρό 10-50 λίτρα ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Σε ακραίες συνθήκες και όταν εφαρμόζεται η μεγάλη δόση του σκευάσματος ενδέχεται να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης τα οποία όμως είναι παροδικά.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. Διατηρείται δροσερό. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

 • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

  Ρ301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
  P331 Μην προκαλέσετε εμετό.
  P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή είναι μη κανονική ή έχει σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.