Hellas
Share page with AddThis

Axial 60 EC

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70055
Συσκευασίες: 
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλοπυραζολίνες
clonquintocet-mexyl
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων που απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση. Το pinoxaden, ανήκει στη νέα χημική ομάδα των phenylpyrazolin που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Το Axial 60 EC είναι ένα νέο εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι και το κριθάρι

Ο τρόπος δράσης του Axial Το Αxial 60 EC βασίζεται στη δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας δραστική ουσία, το pinoxaden, σε συνδυασμό με ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό formulation και εξασφαλίζει: αποτελεσματικό έλεγχο όλων των σημαντικών αγρωστωδών ζιζανίων, απαράμιλλη ασφάλεια για την καλλιέργεια, μεγάλη ευελιξία ως προς την ευκολία χρήσης και την εφαρμογή. O συνδυασμός του Αxial 60 EC με το κατάλληλο πλατυφυλλοκτόνο, προσφέρει στον παραγωγό πλήρη ζιζανιοκτονία προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του. Το ειδικό formulation του Axial 60EC, με ενσωματωμένο τον διαβρέκτη Eνισχύει την απόδοση του Axial 60 ΕC Aυξάνει τη γρήγορη απορρόφηση και την αποτελεσματικότητά του Εμποδίζει την έκπλυση του ζιζανιοκτόνου από το φυτό Ενισχύει τη ζιζανιοκτονία ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες

Μετά την εφαρμογή του Αxial 60 EC, τα ευαίσθητα ζιζάνια σταματoύν να αναπτύσσονται μέσα σε 48 ώρες από τον ψεκασμό, κιτρινίζουν μέσα σε 1 - 2 εβδομάδες και τελικά πεθαίνουν σε 3 - 5 εβδομάδες. Αποτελεσματικότητα Το AXIAL 60 EC καταπολεμά αποτελεσματικά όλα τα σημαντικά αγρωστώδη ζιζάνια, όπως: Αγριόβρωμη Αλεπονουρά Ήρα Φάλαρη Ευελιξία Το Αxial 60 EC έχει μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή Μεγάλο παράθυρο εφαρμογής Το Axial 60 EC μπορεί να εφαρμοσθεί από τα 3 φύλλα (BBCH 13 - 32) ως την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαία. Το μεγάλο παράθυρο εφαρμογής εξασφαλίζει στον παραγωγό πραγματική ευελιξία και την δυνατότητα ακόμη κι όταν αναγκαστεί να κάνει όψιμους ψεκασμούς Χωρίς περιορισμούς για την επόμενη καλλιέργεια Aυτό προσφέρει στον παραγωγό μεγάλη ευελιξία στο καλλιεργητικό πρόγραμμα Αντοχή στη βροχή Το Αxial 60 EC παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη βροχή. Πρακτικά, 1 ώρα μετά τη βροχή δεν ξεπλένεται.

Ασφάλεια για την καλλιέργεια. Το Axial 60 EC είναι εγκεκριμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σιτάρι και κριθάρι Αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των σημαντικών αγρωστωδών ζιζανίων, που συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής Επιτέλους! Ένα ζιζανιοκτόνο για σιτάρι και κριθάρι Δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου πλατυφυλλοκτόνου για πλήρη ζιζανιοκτονία με ένα πέρασμα, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του παραγωγού Καλύτερος προγραμματισμός των καλλιεργητικών εργασιών λόγω μεγάλου παραθύρου εφαρμογής Ευκολία στη χρήση και ευελιξία στην εφαρμογή του

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2017

Κριθάρι

Σιτάρι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη διαδοχή των καλλιεργειών στην αμειψισπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Συνδυαστικότητα

Το ΑΧΙAL 60 EC να μη συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν 2,4 D ή dicamba επειδή ο συνδυασμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα προϊόντος σε νερό και μετά συμπληρώνουμε μέχρι επάνω το δοχείο με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Παρατηρήσεις

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα και σπόρους. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν διαφορετικό μηχανισμός δράσης και η εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά ή η ψευδοσπορά.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο.

 • Γενικά

  • Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
  • P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
  • P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
  • Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελαίου.
  • P264: Πλύνετε με άφθονο νερό σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό.
  • P362+ P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα άμεσα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  • P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  • Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα ή πνευμονίτιδα.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελαίου.

  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.