Hellas
Share page with AddThis
Envoke 75 WG

Envoke 75 WG

Τελευταία ενημέρωση
11.04.2019

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70160
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Σουλφονυλουρία
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)
Τρόπος δράσης: 
Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Το ENVOKE 75 WG απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες και δρα σαν αναστολέας του ενζύμου οξυγαλακτική συνθετάση (ALS), αναστέλλοντας έτσι τη βιοχημική διαδικασία σύνθεσης απαραίτητων αμινοξέων για την ανάπτυξη του φυτού.

Το ζιζανιοκτόνο Envoke 75WG είναι το μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο βαμβακιού που μπορεί να συμπληρώσει τη βασική ζιζανιοκτονία καταπολεμώντας δύσκολα ζιζάνια και να βοηθήσει στην βελτίωση της παραγωγής

Πως πρέπει να χρησιμοποιήσεις το ENVOKE για να έχεις καλό αποτέλεσμα;

Το Envoke μπορεί να συμπληρώσει τη βασική ζιζανιοκτονία του βαμβακιού και να ολοκληρώσει το αποτέλεσμα, για καθαρό χωράφι και καλύτερη παραγωγή βαμβακιού. Δεν ήρθε για να αντικαταστήσει την έως τώρα (προφυτρωτική) ζιζανιοκτονία. Προτείνουμε λοιπόν να γίνεται πάντα πρώτα η κατάλληλη προφυτρωτική ζιζανιοκτονία με γνωστά καταξιωμένα δραστικά, όπως το S-metolachlor (Dual Gold) και Fluometuron (Orlando 50SC). Έτσι θα καταπολεμήσουμε και καθυστερήσουμε το πρώτο κύμα ζιζανίων και θα κρατήσουμε το ENVOKE για τη συμπληρωματική καταπολέμηση ζιζανίων που δύσκολα αντιμετωπίζονται με τα υπάρχοντα ζιζανιοκτόνα ή και για τις περιπτώσεις μειωμένου αποτελέσματος της βασικής ζιζανιοκτονίας λόγω καιρικών συνθηκών. Στη συνέχεια το ENVOKE, θα βρει τα ζιζάνια σε μικρό σχετικά στάδιο, πιο ευαίσθητα, ώστε να τους δώσει τη χαριστική βολή.

Τι μπορεί να προσφέρει το Envoke στο βαμβάκι;

 • Απαλλάσσει το βαμβάκι από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων, βοηθώντας την αύξηση των αποδόσεων
 • Αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για το σημαντικό πρόβλημα της κύπερης
 • Μπορεί αν ελέγξει αποτελεσματικά και δύσκολα πλατύφυλλα όπως η αγριοβαμβακιά
 • Μπορεί αν συμπληρώσει ιδανικά την αρχική ζιζανιοκτονία του βαμβακιού
 • Είναι η ασφαλιστική δικλίδα για τις περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθήσουν τη σωστή προφυτρωτική καταπολέμηση ζιζανίων
 • Με τη σωστή χρήση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους της καλλιέργειας βαμβακιού, περιορίζοντας την ανάγκη για εργατικά και μηχανική κατεργασία
 • Μπορεί να βοηθήσει τελικά στην αύξηση του κέρδους του καλλιεργητή βαμβακιού, να διευκολύνει τις καλλιεργητικές εργασίες και να ενισχύσει το Ελληνικό βαμβάκι στη θέση του στην παγκόσμια αγορά
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
01.08.2019

Βαμβάκι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Να φοράτε μακρυμάνικη μπλούζα, μακρύ παντελόνι και ειδικά προστατευτικά γάντια και γυαλιά.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SPE3: Να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά νερά και φυτά μη στόχους.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός καθολικός ή κατευθυνόμενος στις γραμμές ψεκασμός.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε αμέσως υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος (2 λίτρα ανά 100 λίτρα νερό).

Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

 1. Αδειάστε τελείως το βυτίο.
 2. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά.
 3. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε το αμμωνιακό διάλυμα. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει.
 4. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μία φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία.
 5. Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ τα οποία στο τέλος ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

Να μη το αναμειγνύεται με άλλα σκευάσματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνίσταται η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης ή η χρήση εναλλακτικών - μη χημικών μεθόδων.

Το ENVOKE 75 WG δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια είναι σε κατάσταση stress λόγω δυσμενών συνθηκών όπως ξηρασία, κρύο, χαλάζι.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να επανασπαρθεί βαμβάκι μετά από 30 ημέρες από τη τελευταία επέμβαση με ENVOKE.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Η σπορά χειμερινού σιταριού, βαμβακιού και η φύτευση μεταφυτευόμενης τομάτας επιτρέπεται την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ενώ η σπορά καλαμποκιού, ηλίανθου, ρυζιού, σόγιας, πατάτας και η φύτευση μεταφυτευόμενου καπνού επιτρέπεται μετά από 2 καλλιεργητικές περιόδους. Για σπορά οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 18 μήνες από την εφαρμογή του ENVOKE 75 WG.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

Να μην εισέρχεστε στον αγρό πριν περάσουν 12 ώρες από το ψεκασμό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Μεταφυτρωτικές εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν κιτρίνισμα των φύλλων και μειωμένη ανάπτυξη των μεσογονατίων διαστημάτων αλλά τα συμπτώματα είναι παροδικά και η απόδοση της καλλιέργειας δεν επηρεάζεται.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

 • Γενικά

  Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στον γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

  Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβουλή.

  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

  Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής- αν υπάρχουν- μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια σας με νερό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβουλή.

  Σε περίπτωση κατάποσης

  Καλέστε αμέσως έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός και αν σας το πει ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγήσετε υγρά στον παθόντα. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.

  Σε περίπτωση εισπνοής

  Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, καλέστε άμεσα ιατρική βοήθεια και εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για ιατρική συμβουλή.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777