Hellas
Share page with AddThis

Traxos 60 EC

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70054
Συσκευασίες: 
Φιάλη 1 λίτρο Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλοπυραζολίνες
Aryloxyphenoxy Propionic “FOPS”
clonquintocet-mexyl
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι και τριτικάλε, που απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση. Το pinoxaden, ανήκει στη νέα χημική ομάδα των phenylpyrazolin που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. To clodinafop-propargyl, ανήκει στη χημική ομάδα των aryloxyphenoxy propionic παραγώγων που ονομάζονται κοινώς “FOPS”, τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Η διπλή δράση και η πρωτοποριακή και ευέλικτη σύνθεση του Traxos 60 EC προσφέρουν στον παραγωγό σταριού, εξαιρετικό μεταφυτρωτικό έλεγχο των ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2017

Σιτάρι

Τριτικάλε

Ταξινόμηση & Σήμανση

  • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

  • Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη διαδοχή των καλλιεργειών στην αμειψισπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

  • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
  • EUH208: Περιέχει pinoxaden, clodinafop-propargyl και cloquintocet-mexyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
  • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

  • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
  • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
  • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

  • Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Συνδυαστικότητα

Το TRAXOS να μη συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν 2,4 D ή dicamba επειδή ο συνδυασμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα προϊόντος σε νερό και μετά συμπληρώνουμε μέχρι επάνω το δοχείο με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Παρατηρήσεις

Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα και σπόρους. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν διαφορετικό μηχανισμός δράσης και η εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά ή η ψευδοσπορά.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο.

  • Πρώτες βοήθειες Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό. Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελαίου. Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει πενυμονικό οίδημα ή πνευμονίτιδα. Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν. Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγογα πετρελαίου. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777