Αειφόρος Γεωργία

Λύσεις για μια αειφόρο - παραγωγική γεωργία 

Η έρευνα και η ανάπτυξη, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής γεωργικής βιομηχανίας, η οποία θα μπορεί να αποδίδει τα απαιτούμενα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.Η συνεχής ανάπτυξη μιας αειφόρου-παραγωγικής γεωργίας είναι απαραίτητη στη διατήρηση της ποιότητας και ποσότητας των γεωργικών προϊόντων για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ιδιαίτερα στις μέρες μας, με τη συνεχή έλλειψη φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή, τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό και το φυσικό περιορισμό της παραγωγικής γεωργικής γης.

Παρά την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την αυξανόμενη ανάγκη για τροφή στην Ευρώπη και παγκοσμίως, πιστεύουμε ότι η γεωργία πρέπει να εστιάσει στην εξασφάλιση της παραγωγής επαρκών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, μέσω ισχυρών στρατηγικών μηχανισμών, βασισμένων στις ανάγκες της κοινωνίας και επενδύοντας περισσότερο στην καινοτομία.

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε ένα οικονομικά βιώσιμο σύστημα εντατικής γεωργικής παραγωγής, που μειώνει την πίεση στο ευρύτερο οικοσύστημα και στις άλλες χρήσεις γης. Αυξάνοντας την παραγωγή οικονομικά προσιτών και ποιοτικών προϊόντων στη διαθέσιμη γη, περιορίζοντας την κατανάλωση νερού και συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων, θα ανταποκριθούμε στο κύριο αίτημα για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων, με σεβασμό και φροντίδα για το περιβάλλον.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσέγγισης μιας αειφόρου-παραγωγικής γεωργίας, που συνδέει την τεχνολογία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ασφαλής παραγωγή τροφίμων. Οι ισχυρές αγροτικές οικονομίες αποτελούν το κλειδί για ένα αειφόρο γεωργικό σύστημα και τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας.

Διαχείριση νερών στη γεωργική εκμετάλλευση
Αποτελεί ένα βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για να βελτιώσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών πόσιμου νερού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποφευχθεί η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Για παράδειγμα, η ρύπανση αποφεύγεται με την καλύτερη διαχείριση γεμίσματος του βυτίου και καθαρισμού του ψεκαστικού εξοπλισμού.

Στις περισσότερες χώρες, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των πηγών πόσιμου νερού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με εθελοντικές βέλτιστες πρακτικές, συνέβαλε στη δημιουργία μιας σειράς ρεαλιστικών προσεγγίσεων διαχείρισης του νερού σε επίπεδο αγρού.

Μετατόπιση του ψεκαστικού νέφους, φαινόμενα αποστράγγισης, οριζόντιας απορροής και έκπλυσης από τα καλλιεργούμενα εδάφη, μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών. Ωστόσο είναι απλό και εύκολο να προληφθεί με τη χρήση συστημάτων βιο-καθαρισμού.

Συστήματα Βιο-καθαρισμού


Η αποικοδόμηση και ο διαχωρισμός αποτελούν τις δύο βασικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στα συστήματα βιο-καθαρισμού για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Στα συστήματα που στηρίζονται στην διαδικασία της αποικοδόμησης και ακολουθούν τις αρχές των βιοκλινών, το χώμα ή κάποιο άλλο υπόστρωμα χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία μικροβίων που διασπούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Δυσκολία γι' αυτά τα συστήματα αποτελεί η διάθεση μεγάλων ποσοτήτων υποστρώματος, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν το υπόστρωμα παύει πλέον να αποικοδομεί τις χημικές ουσίες αποτελεσματικά.

Στα συστήματα που βασίζονται στο διαχωρισμό, τα υγρά απόβλητα συγκεντρώνονται σε μια δεξαμενή. Τα προϊόντα φυτοπροστασίας εν συνεχεία διαχωρίζονται φυσικά από το νερό, π.χ. με την εξάτμιση του νερού στην ατμόσφαιρα, υπό την επίδραση του ηλίου και ανέμου, αφήνοντας τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα στη δεξαμενή.

Τα κύρια πλεονεκτήματα των συστημάτων διαχωρισμού είναι ότι ελαχιστοποιούνται οι ποσότητες των υπολειμμάτων προς διάθεση, ενώ οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την όλη διαδικασία. Το Heliosec της Syngenta είναι ένα τέτοιο σύστημα.

Η σημασία των φυτικών ζωνών ασφαλείας στις καλλιέργειες
Οι φυτικές ζώνες ασφαλείας στις καλλιέργειες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία του εδάφους και των υδάτων, καθώς και στην ενίσχυση και βελτίωση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αγρότες αποτελούν τους φρουρούς πρώτης γραμμής για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και των αγρό-οικοσυστημάτων.

Οι φυτικές ζώνες ασφαλείας είναι σημαντικό να αναγνωριστούν ως αναπόσπαστο κομμάτι ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τέτοιες ζώνες, διαχειριζόμενες με ορθό τρόπο, θα βελτιώσουν και θα αποκαταστήσουν τη βιοποικιλότητα σε ολόκληρο το οικοσύστημα. Μέτρα που θα ενθάρρυναν τους γεωργούς να διαχειριστούν τέτοιους βιότοπους περισσότερο αποτελεσματικά, θα απέφεραν πολλά κέρδη, σε πολλούς τομείς.

Τι είναι οι φυτικές ζώνες ασφαλείας στις καλλιέργειες;


Οι περισσότεροι μπορεί να θεωρήσουν ότι οι φυτικές ζώνες ασφαλείας είναι απλά τα ακαλλιέργητα περιθώρια της καλλιέργειας.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι βιότοποι μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Συναντώνται σε ένα ευρύ φάσμα σχημάτων και μεγεθών, ιδιαίτερα σημαντικά για ένα μεγάλο αριθμό φυτικών και ζωικών ειδών σε ολόκληρο το οικοσύστημα. Σε γενικές γραμμές, οι φυτικές ζώνες ασφαλείας στις καλλιέργειες μπορούν να διαχωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: ζώνες για την παροχή νέκταρ και γύρης για τους επικονιαστές, λωρίδες ασφαλείας για την προστασία των υδάτων, ζώνες χαμηλής εισροής χημικών για την προστασία σπάνιων φυτικών ειδών και πουλιών που αναζητούν τροφή στις καλλιέργειες και τέλος χειμερινές ζώνες παροχής τροφής σε πουλιά που ενδημούν στις καλλιέργειες.

Οι πολύ-λειτουργικές φυτικές ζώνες ασφαλείας (multifunctional-field margins) στις καλλιέργειες:


 • Αυξάνουν σημαντικά τη βιοποικιλότητα
 • Βελτιώνουν την παραγωγικότητα χάρη στη βελτιωμένη διαδικασία επικονίασης
 • Δημιουργούν καταφύγιο για θηλαστικά καθώς και για διάφορα είδη πουλιών
 • Εγγυώνται μέτρα για την προστασία του εδάφους και των νερών
 • Επιτρέπουν στους αγρότες πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα
 • Αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ παραγόντων της διατροφικής αλυσίδας

Για την καλύτερη προώθηση και διαχείριση τέτοιων βιοτόπων, με στόχο την αύξηση της βιοποικιλότητας εντός των καλλιεργούμενων εκτάσεων, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες, διασφαλίζοντάς τους εύκολη και έγκαιρη πρόσβαση σε διαθέσιμη εκπαίδευση, για την αξιοποίηση βέλτιστων γεωργικών πρακτικών.

Η προσέγγιση MARGINS


 

Η εφαρμογή του προγράμματος Margins αποδεικνύει με ποιον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε προστασία των υδάτων από φαινόμενα διάβρωσης και απορροής, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στις καλλιέργειες, χρησιμοποιώντας μίγματα σπόρων για τη δημιουργία φυτικών ζωνών ασφαλείας, βασιζόμενοι σε πρωτόκολλα του προγράμματος Operation Pollinator. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φυτικές ζώνες ασφαλείας των καλλιεργειών μπορεί να είναι πολύ-λειτουργικές, μειώνοντας τα φαινόμενα διάβρωσης και απορροής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την ποικιλία και αφθονία των επικονιαστών.

Σήμερα η γεωργία όχι μόνο επωφελείται από τη σημαντική αύξηση της παραγωγής, αλλά επίσης απολαμβάνει τις βελτιώσεις στην τεχνολογία εφαρμογής που την καθιστούν πιο ασφαλή.

Συνεισφέροντας σε ένα καθαρότερο περιβάλλον


Οι γεωργοί οι οποίοι υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες εφαρμογής μειώνουν τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνεισφέρουν σε ένα περισσότερο αειφόρο περιβάλλον – καθαρότερο και επίσης οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο.

Πρακτικά η ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών εφαρμογής περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων και πρακτικών όπως:

 • Το σεβασμό στις υποδείξεις της ετικέτας
 • Τον κατάλληλο σχεδιασμό της εφαρμογής
 • Τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξοπλισμού
 • Την αξιοποίηση των υπηρεσιών πρόβλεψης καιρού και ασθενειών
 • Μία πρόσθετη δεξαμενή νερού για τον καθαρισμό του εξοπλισμού
 • Την εφαρμογή τεχνολογίας μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους, π.χ. με την χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς
 • Τη διαχείριση του εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος με συστήματα βιο-καθαρισμού
 • Την ενσωμάτωση και αξιοποίηση πολύ-λειτουργικών φυτικών ζωνών ασφαλείας στις καλλιέργειες

Τα νέα, υψηλής ακριβείας ακροφύσια της Syngenta εξασφαλίζουν τον ιδανικό ψεκασμό, με ιδανική κάλυψη και ταυτόχρονη μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους. Ο αυτό-καθαριζόμενος εξοπλισμός ελαχιστοποιεί τον πιθανό κίνδυνο για το χειριστή κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Τα νέα συστήματα διαχείρισης ζιζανίων βελτιώνουν τον ψεκασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα βελτιωμένα σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων μειώνουν την κατανάλωση νερού και επομένως ελαχιστοποιούν τις απώλειες και τις πιθανές διαρροές κατά το γέμισμα των βυτίων των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Προβάλλοντας τρόπους που αποδεικνύουν πως η αειφόρος-παραγωγική γεωργία λειτουργεί στην πράξη


Η Syngenta επιδιώκει την πραγματοποίηση του οράματος για την αειφόρο-παραγωγική γεωργία: μια παραγωγική γεωργία, με παράλληλη προστασία των φυσικών πόρων στους οποίους βασίζεται η παραγωγικότητα. Οι γεωργοί είναι αυτοί που θα πρέπει να κάνουν αυτό το όραμα πράξη και το Interra Farm Network σκοπεύει να αποτελέσει την πρόκληση της διασφάλισης της αυξημένης παραγωγικότητας και ταυτόχρονα της ασφάλειας ανθρώπου και περιβάλλοντος.