Πολιτική Ποιότητας

Η οικογένεια της Syngenta Hellas

Η Syngenta Crop Protection έχει αναλάβει τη δέσμευση να ασκεί τις δραστηριότητές της με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και ευθύνης. Στόχος μας είναι μια ισχυρή κουλτούρα ποιότητας που θα παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που κάθε φορά ικανοποιούν ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών.

Για να επιτύχει τον σκοπό αυτό, η Syngenta Crop Protection:

 • Θα θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο όσων κάνει, με συστηματική εστίαση στην ποιότητα ως καθοριστικό παράγοντα για την παροχή αξίας στους πελάτες,
 • Θα ενισχύει όλους τους εργαζόμενους προκειμένου να αναλαμβάνουν προσωπικά την ευθύνη για την ποιότητα και να λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση, λαμβάνοντας τις σωστές ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και τη διατήρηση της συμμόρφωσης,
 • Θα θέτει απαιτητικούς στόχους ποιότητας που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών,
 • Θα παρέχει τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να επιτευχθεί η φιλοδοξία της εταιρείας μας για την ποιότητα,
 • Θα προσδιορίζει συνεχώς και θα διαχειρίζεται τους κινδύνους που επηρεάζουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων της, αναλαμβάνοντας αποτελεσματικές δράσεις για την πρόληψη περιστατικών ποιότητας,
 • Θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για «μηδενικά ελαττώματα» και θα διδάσκεται από τις μη συμμορφώσεις ποιότητας για να βελτιώνει περαιτέρω την απόδοση της,
 • Θα διατηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που καθορίζει και διαχειρίζεται διαδικασίες και κινδύνους, καθώς και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις, 
 • Θα διεξάγει τακτικές ανασκοπήσεις από τη διοίκηση και επιθεωρήσεις για να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση,
 • Θα ζητά από τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς εταίρους της να τηρούν τις απαιτήσεις της για την ποιότητα

Η συμμόρφωση με αυτή τη Πολιτική είναι υποχρεωτική.

Πολιτική για την Υγεία, Ασφάλεια, Ενέργεια και Περιβάλλον

Πολιτική της Syngenta είναι η εγγύηση της υπεύθυνης διαχείρισης όλων των δραστηριοτήτων της από την ανακάλυψη νέων προϊόντων έως και τη χρήση τους. Η άψογη απόδοση σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος (HSE) είναι πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της και για το λόγο αυτό η Syngenta δεσμεύεται να :

 • είναι ένα υπεύθυνο συλλογικό μέλος της κοινωνίας με δέσμευση για συνεχή βελτίωση στο τομέα HSE
 • προμηθεύεται ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση της εταιρείας
 • εξασφαλίσει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους, ώστε να προλαμβάνονται εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
 • ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές και να βελτιστοποιήσει τη χρήση των φυσικών πόρων
 • διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και πληροφορίες, με στόχο την επίτευξη των στόχων
 • εφαρμόσει να τηρήσει τους αυστηρούς κανονισμούς, τις νομικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες
 • εξασφαλίσει ότι οι αρχές της σε θέματα HSE εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητές της
 • αναπτύξει μια φιλοσοφία η οποία και θα ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να εφαρμόσουν με προσωπική τους ευθύνη το HSE
 • βρίσκεται σε ανοικτή συνεχή επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναφέρει τις επιδόσεις στα θέματα HSE
 • στοχεύσει στην εξάλειψη όλων των κινδύνων ΥΑΕ, των ατυχημάτων και τραυματισμών, μέσα από την συμμετοχή των εργαζομένων στην απόφαση και εφαρμογή των κατάλληλων ενεργειών βελτίωσης
 • λαμβάνει υπόψη στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων
 • μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού μας, αποσκοπώντας στην βελτίωση της επίδοσής μας σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • φροντίσει για την υιοθέτηση της πολιτικής μας για την Υγεία, την Ασφάλεια, την Ενέργεια και το Περιβάλλον από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας.

Αυτή η Πολιτική έχει υιοθετηθεί από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

Η συμμόρφωση με αυτή τη Πολιτική είναι υποχρεωτική.