Εταιρική Πολιτική και Δεσμεύσεις

Η Πολιτική μας για την Εταιρική Ευθύνη καθορίζει τις αρχές που καθοδηγούν την Syngenta σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Εταιρική Ευθύνη

Η Syngenta καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι η δημιουργία αξίας εξαρτάται από τον επιτυχή συνδυασμό επιχειρηματικής, κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής επιτυχίας.

Η Syngenta δεσμεύεται να προωθήσει και να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα εταιρικής ευθύνης σε όλο τον κόσμο σε έναν κλάδο που το καθιστά απαραίτητο για την παγκόσμια γεωργία και την παραγωγή τροφίμων.

Η εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς και την Εταιρική Πολιτική Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, τα οποία έχουν συνταχθεί με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι εναρμονισμένες με διεθνώς αποδεκτούς κανονισμούς και τα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα.

Δεσμεύσεις

Οπουδήποτε δραστηριοποιείται η Syngenta, επιδιώκει να:

  • διατηρεί υψηλά ηθικά πρότυπα σε όλες τις επιχειρηματικές πρακτικές
  • συμβάλλει στην αειφόρο γεωργία για την παραγωγή υγιεινών τροφίμων και στη διατήρησης της βιοποικιλότητας
  • προωθεί την ασφαλή, υγιή και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων για την παραγωγή, διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της
  • εφαρμόζει υψηλά πρότυπα διαχείρισης για την ασφαλή, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση των προϊόντων της
  • ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τους προμηθευτές και τους πελάτες της να υιοθετούν παρόμοια πρότυπα ευθύνης
  • σέβεται τα ποικίλα ταλέντα και το δημιουργικό δυναμικό των εργαζομένων της
  • συμβάλει θετικά στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται
  • αναζητεί και να ανταποκρίνεται στις αντιδράσεις των φορέων της.