Hellas

You are here

Όροι Διαγωνισμού «Ampligo»

Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Syngenta Hellas Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία - Προϊόντα Φυτοπροστασίας & Σπόροι» και το διακριτικό τίτλο «Syngenta Hellas ΑΕΒΕ» (εφεξής η Syngenta) που εδρεύει στην Ανθούσα Αττικής (Λεωφ. Ανθούσας, 153 49 ΑΤΤΙΚΗ) σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «CICERO Διαφημιστική ΑΕ Ανώνυμη Εταιρία, Παροχής Διαφημιστικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «CICERO» (εφεξής η CICERO) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Κηφισίας , αριθμός 238), διοργανώνουν από κοινού τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Ampligo» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Παλλήνης, κα Σωτηρία Κατσούδα, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 18 (πλατεία Κωστή Παλαμά), Παλλήνη και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο www.syngenta.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

 

Οι όροι

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «Ampligo» ορίζεται από την  Πέμπτη 01.06.2017 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 30.08.2017 και ώρα 11:59 μ.μ., (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες κατά το διάστημα αυτό θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των εταιριών Syngenta, Cicero και των συνεργαζόμενων αυτών εταιριών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση του μη παραδοθέντος δώρου, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18 ετών, αγοράσουν τη συσκευασία 5lt του προϊόντος AMPLIGO και συμμετάσχουν στην κλήρωση βάσει της διαδικασίας που αναπτύσσεται αναλυτικά παρακάτω.

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Syngenta, της Cicero και των συνεργαζόμενων αυτών εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει αφού αγοράσουν την συσκευασία 5lt του προϊόντος AMPLIGO να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στη σχετική συσκευασία του προϊόντος. Συγκεκριμένα να στείλουν χρεώσιμο μήνυμα (SMS) στον πενταψήφιο αριθμό 19129 με χρέωση 0,09€ + ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: AMPLIGO (κενό) τον 8ψήφιο μοναδικό κωδικό που αναγράφεται μέσα στην συγκεκριμένη σελίδα του αυτοκόλλητου (κενό) και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους. Ενδεικτικό παράδειγμα μηνύματος: AMPLIGO 12345678 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

4. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι o χρήστης, εφόσον αγοράσει τη συσκευασία 5lt του προϊόντος AMPLIGO, να στείλει επιτυχώς το παραπάνω απαιτούμενο χρεώσιμο μήνυμα (SMS) στον πενταψήφιο αριθμό 19129, προκειμένου να συμμετέχει στην κλήρωση για ένα σύγχρονο ψεκαστικό μηχάνημα. Κατόπιν επιτυχούς αποστολής του SMS, ο χρήστης θα λάβει απαντητικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο από το οποίο συμμετείχε, το οποίο θα επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στην κλήρωση.

5 α. Όροι του διαγωνισμού

Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού, η διαδικασία των κληρώσεων, το δώρο και περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν το παιχνίδι και το διαγωνισμό είναι διαθέσιμες πατώντας τον υπερσύνδεσμο «Όροι Διαγωνισμού» στο www.syngenta.gr.

5 β. Κλήρωση & Νικητής

O διαγωνισμός θα είναι διαθέσιμος όλες τις ημέρες και ώρες, από την Πέμπτη 01.06.2017 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 30.08.2017 και ώρα 11:59 μ.μ., με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή 15.09.2017 στις 14:00 μ.μ. Η κλήρωση θα περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες που έστειλαν επιτυχώς το SMS όπως αυτό αναγράφεται παραπάνω στον αριθμό 19129, από την Πέμπτη 01.06.2017 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 30.08.2017 και ώρα 11:59 μ.μ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη Syngenta Hellas Λεωφόρος Ανθούσας, Τ.Κ. 15349, Ανθούσα Αττικής, με χρήση σχετικού αρχείου στο οποίο θα περιληφθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων παρουσία της συμβολαιογράφου κας Σωτηρίας Κατσούδα, Ελευθερίου Βενιζέλου 18 (πλατεία Κωστή Παλαμά), Παλλήνη. Μετά την κλήρωση και εντός μίας εβδομάδας, ο νικητής με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό κινητού τηλεφώνου με το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό θα ενημερωθεί για το δώρο που κέρδισε και τη διαδικασία παραλαβής του.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αστυνομική ταυτότητα, κλπ.), προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του δώρου, αλλά και η συμπλήρωση της δήλωσης αποδοχής δώρου. Κατόπιν τούτου, ο νικητής για την παραλαβή του δώρου του οφείλει να επικοινωνήσει με την SYNGENTA εντός 1 μήνα από την ημερομηνία που έγινε η επικοινωνία μαζί του για την ταυτοποίηση των στοιχείων του, ώστε αυτή να θεωρείται εμπρόθεσμη.

Για την παραλαβή του δώρου του ο νικητής θα πρέπει να προσκομίζει ένα επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την ταυτότητά του (κατά προτίμηση αυτό που χρησιμοποίησε τηλεφωνικά για την ταυτοποίησή του: ΔΤ, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο), καθώς επίσης και το τιμολόγιο αγοράς της συσκευασίας του προϊόντος 5lt AMPLIGO με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό ή σε περίπτωση που το έχει χάσει βεβαίωση από το κατάστημα που θα αναφέρει την ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία τιμολογίου.

Το δώρο που για οποιονδήποτε λόγο δεν αναζητείται από τον τυχερό νικητή εντός 1 μήνα από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του από τις Διοργανώτριες εταιρίες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον νικητή/νικήτρια εντός 1 μήνα από την ημερομηνία ανάδειξής του ως νικητή, και την αποστολή προσωπικού μηνύματος από τις Διοργανώτριες, τότε οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Αν ο/η νικητής / νικήτρια δεν βρεθεί, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε οι Διοργανώτριες εταιρίες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση για την απόδοση δώρου.

Εάν εντός 1 μήνα από την ημερομηνία ανάδειξης του ως νικητή και την αποστολή σχετικού μηνύματος από τις Διοργανώτριες, δεν ευρίσκεται ο νικητής ή δεν προσέλθει για να το παραλάβει, θα ειδοποιείται ο πρώτος επιλαχών βάσει της κλήρωσης. Σε περίπτωση που δεν ευρίσκεται ούτε ο πρώτος επιλαχών η διαδικασία αυτή θα συνεχίζεται ανά δύο ώρες με τους υπόλοιπους επιλαχόντες μέχρι να βρεθεί νικητής.

6. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών ανάληψης του δώρου. Οι Διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια δώρο που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από το νικητή, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.

7. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α)       σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση,

(β)     σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ)        σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ)        σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή στους χρόνους που αναγράφονται παραπάνω μετά την κλήρωση, αποβεί άκαρπη,

(ε)        σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου,

(στ)      σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός, όπως αυτός ανακηρύχθηκε από την κλήρωση κατά τη χρονική σειρά ανάδειξης του.

8. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ., έναντι της Εταιρίας. Επίσης, οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

9. Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται ο συμμετέχων να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μεταφέρεται στον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό, όπως αυτός ανακηρύχθηκε από την κλήρωση κατά τη χρονική σειρά ανάδειξής του.

10. Οι Διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθήσουν να καταστήσουν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Η Syngenta και η Cicero και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των εταιριών παύει να υφίσταται. Οι εταιρίες δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

11. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Syngenta και η Cicero δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο 3 αναφερόμενα, ενώ ενδέχεται η Syngenta και η Cicero να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες και κάποια επιπλέον στοιχεία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την εξέλιξη του Διαγωνισμού. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.  

12. Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό πρόκειται να συλλεχθούν από τη Syngenta και τη Cicero, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από το νικητή συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τη Syngenta και τη Cicero για προωθητικούς σκοπούς

13. Η Syngenta και η Cicero διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν τα ονόματα και να δημοσιεύουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήπoτε έντυπό τους, καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ.

 Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Syngenta και τη Cicero να αρνηθούν τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσουν.

14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Syngenta και της Cicero. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί, όπως παραπάνω ορίζεται, σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.