Hellas

Clavitus 13SL

Τελευταία ενημέρωση
01.08.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14783
Συσκευασίες: 
1 λίτρο
5 λίτρα
Σύνθεση: 
Μορφή: 
SL (Πυκνό Διάλυμα)
Τρόπος δράσης: 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ – ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ που δρα δια επαφής για την καταπολέμηση του αλευρώδη, αφίδας, θρίπα, ακάρεων, κοκκοειδών, βαμβακάδας, ψύλλας, βρωμούσας και τζιτζικάκια, για τις καλλιέργειες που αναγράφονται στο φάσμα δράσης.

Το παρόν σκεύασμα βεβαιώνεται από τη ΔΗΩ για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Όταν η φύση συναντά την καινοτομία!

Το CLAVITUS® 13SL είναι το νέο πολυδύναμο εντομοκτόνο με τριπλό μείγμα φυτικών, αιθέριων ελαίων και λιπαρών αλάτων, που παρέχει υψηλή προστασία από μεγάλο εύρος εντόμων και ακάρεων σε κηπευτικά και δενδρώδεις καλλιέργειες.

 • Τρεις τρόποι δράσης
 • Υψηλή προστασία σε μεγάλο φάσμα εχθρών
 • Μεγάλη ευελιξία χρήσης

 


Παρακαλούμε αποδεχτείτε τα Marketing Cookies για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.08.2023

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Αγκινάρα Υπ.

Αμπέλι

Αμύγδαλο

Αχλάδι

Βατόμουρα Υπ.

Βερίκοκο

Γκρέιπ φρουτ

Γλυκοπατάτα

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 +P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ρ264: Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. EUH208: Περιέχει caraway seed oil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι την μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκασμού.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί πλήρους καλύψεως του φυλλώματος. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να είναι «σκληρό». Αν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται βρόχινο ή αποσταγμένο νερό. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή με μεγάλη υγρασία. Δεν πρέπει να ψεκάζονται φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση stress.

Χρονική σταθερότητα

Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Να προστατεύεται από συνθήκες παγετού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Oι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. Στην αχλαδιά να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση και να προηγείται δοκιμή στις ευαίσθητες ποικιλίες.

 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
  P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
  P305+351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
  P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
  ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία
  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777