Hellas
Share page with AddThis

Eforia 045 ZC

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14477
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 κ.εκ.
Φιάλη 500 κ.εκ.
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Νεονικοτινοειδή
Πυρεθρίνη
Μορφή: 
ZC (Μείγμα από Μικροκάψουλες σε Εναιώρημα και Πυκνό Εναιώρημα)

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Είναι μείγμα των δραστικών ουσιών thiamethoxam και lambda-cyhalothrin. To lambda-cyhalothrin είναι μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας την είσοδο των ιόντων Νa στους νευράξονες. To thiamethoxam είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης. Εισέρχεται στα φυτά από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται ακροπεταλικά.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.06.2021

Αγκινάρα

Βαμβάκι

Δαμάσκηνο

Ελιά

Καπνός

Καρπούζι Υπ.

Κεράσι

Κολοκύθι Υπαίθρου

Κουνουπίδι

Μαρούλι Υπαίθρου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Σε περίπτωση που ο εργάτης εισέλθει στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή να φορά προστατευτική ενδυμασία και γάντια

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηνιά και κερασιά.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες τομάτα, καρπούζι, κολοκύθι, μαρούλι, μπρόκολο, κουνουπίδι, , αγκινάρα, μηδική και βαμβάκι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη και νέκταρ. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία.

α) Να μην εφαρμόζεται από 5 ημέρες πριν την άνθηση μέχρι και το τέλος της άνθησης,
β) μην ψεκάζετε φυτά καλυμμένα με μελιτώδη εκκρίματα

Επικίνδυνο για τα μη στοχευόμενα έντομα και άλλα αρθρόποδα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτουμένη. Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά συσκευασίας Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.

Παρατηρήσεις

Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν των πυρεθρινών και των νεονικοτινοειδών Μέχρι 2 εφαρμογές σε μία καλλιεργητική περίοδο.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακρυά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10οC έως 35οC.

 • Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

  Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Nα µην προκληθεί εµετός Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777