Hellas
Share page with AddThis

Cruiser 350 FS

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Επενδυτικό Σπόρου

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14138
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Νεονικοτινοειδή
Μορφή: 
FS (Πυκνό Εναιώρημα για Επένδυση Σπόρων)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών για επένδυση κονδύλων πατάτας. Καταπολεμά έντομα εδάφους και φυλλώματος στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τις καλλιέργειας της πατάτας. Αντιδρά με την πρωτείνη των νικοτινικών υποδοχέων της ακετυλονοχολίνης που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις του κεντρικού συστήματος των εντόμων.

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών για επένδυση κονδύλων πατάτας. Καταπολεμά έντομα εδάφους και φυλλώματος στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τις καλλιέργειας της πατάτας. Αντιδρά με την πρωτείνη των νικοτινικών υποδοχέων της ακετυλονοχολίνης που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις του κεντρικού συστήματος των εντόμων.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2019

Πατάτα

Ταξινόμηση & Σήμανση

  • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

  • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
  • EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
  • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
  • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις Προφύλαξης

  • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
  • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
  • Ρ273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον.
  • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
  • P391: Συλλέξτε τυχόν διαρροές.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Θάψτε ή απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σπόρων. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

Spe1: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επικαλυπτικό σπόρων οποιαδήποτε καλλιέργειας που περιέχει νεονικοτινοειδή (imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin) περισσότερο από 1 φορά το χρόνο. Όταν χρησιμοποιείται σε προγράμματα αμειψισποράς να μη χρησιμοποιήτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επικαλυπτικό σπόρων περισσότερο από 2 φορές σε 3 έτη

Spe8: Eπικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης:
Πριν τη σπορά: να ενημερώσετε τους μελισσοπαραγωγούς να κρατάνε σε απόσταση μεγαλύτερη των 60μέτρων τις κυψέλες τους από την καλλιέργεια.
Κατά τη σπορά: μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι γειτονικές καλλιέργειες είναι στο στάδιο της ανθοφορίας ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
Υπολείμματα καλλιέργειας: για τις καλλιέργειες που κόβεται το στέλεχος του φυτού τα υπολείμματα της καλλιέργειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα ή να ενσωματώνονται.
Σε προγράμματα αμειψισποράς: Να μην εναλλάσσονται με καλλιέργειες που θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικές στις μέλισσες.

SPe5: Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα οι επενδεδυμένοι με το προϊόν σπόροι / κόνδυλοι πρέπει να καλυφθούν πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως οι επενδεδυμένοι με το προϊόν σπόροι/κόνδυλοι έχουν καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

SPe6: Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσους επενδεδυμένους με το προϊόν σπόρους / κόνδυλους έχουν χυθεί κατά λάθος.

Παρατηρήσεις

Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων. Διάρκεια δράσης 45-60 ημέρες. Στην περίπτωση που μετά την πάροδο του εν λόγω διαστήματος από τη σπορά, απαιτηθεί ψεκασμός φυλλώματος για τα έντομα-στόχους, αυτός να γίνεται με εντομοκτόνο άλλης ομάδας από τα νεονικοτινοειδή.

Τρόπος εφαρμογής

Στον πατατόσπορο η εφαρμογή γίνεται με εμβάπτιση σπόρου ή ψεκασμό του, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε επίπεδο παραγωγού όταν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Ο όγκος του διαλύματος για την επένδυση σπόρου πρέπει να είναι 1λ/100 κιλά σπόρου.

Χρονική σταθερότητα

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από -10C έως 35C. Η αποθήκευση του δοχείου των 200 λίτρων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλο χώρο (π.χ. δεξαμενή) ικανό να συλλέγει ενδεχόμενη τυχαία διαρροή. Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων/κονδύλων με το σκεύασμα CRUISER 350 FS δεν θα πρέπει να γίνεται κάτω από ευαίσθητες συνθήκες (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη και σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση). Κατά την σπορά να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την αποφυγή της αερομεταφοράς του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της τοξικότητας στα παρακείμενα μελίσσια.