Hellas
Share page with AddThis

Match 5 EC

Τελευταία ενημέρωση
14.02.2020

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14563
Συσκευασίες: 
Φιάλη 200 ml
Φιάλη 500 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Benzoylphenylurea
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Το MATCH 5 EC είναι μη-διασυστηματικό εντομοκτόνο, το οποίο δρα από στομάχου ενώ έχει και ασθενή δράση από επαφής. Περιέχει την δραστική ουσία lufenuron που είναι παρεμποδιστής βιοσύνθεσης χιτίνης και έτσι επιδρά στην έκδυση (μεταμόρφωση) των προνυμφών προκαλώντας το θάνατό τους. Έχει επίσης ωοκτόνο δράση.

Το καταξιωμένο εντομοκτόνο, για θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κατά των λεπιδόπτερων και του θρίπα

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2020

Αγγούρι Θ.

Ανθοκομικά Θ.

Καρπούζι Θ.

Κολοκύθα Θ.

Κολοκύθι Θερμοκηπίου

Μελιτζάνα Θ.

Πεπόνι Θ.

Πιπεριά Θ.

Τομάτα Θερμοκηπίου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των καλλιεργειών.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα.
 • P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P362 + P364 Bγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Οι χειριστές να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη-φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος
 • Αερίστε το χώρο του θερμοκηπίου μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα που εφαρμόσατε, προτού ξαναμπείτε σε αυτόν.
 • Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1 Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

 • Πρώτες βοήθειες Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη ,την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Αναζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε /Επισκεφτείτε γιατρό Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Aκολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.