Hellas
Share page with AddThis
Moddus Evo Logo

Moddus Evo

Τελευταία ενημέρωση
07.09.2020

Φυτορυθμιστική Ουσία

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
8262
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
PGR
Μορφή: 
DC (Εναιωρηματοποιήσιμο Συμπύκνωμα)
Τρόπος δράσης: 
Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αποφυγή του πλαγιάσματος σε σιτηρά.
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2021

Ανοιξιάτικο Κριθάρι

Γρασίδι (για παραγωγή σπόρου)

Ζέα (σπέλτ, ντίνκελ)

Κτηνοτροφικά ψυχανθή (για παραγωγή σπόρου)

Μαλακό Σιτάρι

Σίκαλη

Τριτικάλε

Χειμερινό Κριθάρι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσετε κλειδωμένο.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές

Φοράτε γάντια νιτριλίου, κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό με μακριά μανίκια κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων προετοιμασίας και χρήσης του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις. Να εφαρμόζεται σε φυτά που δεν βρίσκονται κάτω από συνθήκες στρες και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι δυσμενείς.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή καιδείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
  • Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.
  • Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν.
  • Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

  Αντίδοτο

  Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μην προκαλείτε εμετό.

  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210‐7793777