Hellas
Taegro Banner

Taegro

Τελευταία ενημέρωση
02.11.2022

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60884
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Μικροβιακό σκεύασμα
Μορφή: 
WP (Βρέξιμη Σκόνη)

Το παρόν σκεύασμα βεβαιώνεται από τη ΔΗΩ για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών και βακτηριώσεων.

Περιέχει φυσικά και επιλεγμένα στελέχη του μύκητα Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 τα όποια δημιουργούν αποικίες στην επιφάνεια φύλλων και ριζών του φυτού.

Δρα κατά των παθογόνων με ένα συνδυασμό διαφορετικών τρόπων δράσης: με ανταγωνισμό για το χώρο και τα θρεπτικά συστατικά στις θέσεις μόλυνσης, με την παραγωγή ενώσεων και ενζύμων που αναστέλλουν την ανάπτυξη και καταστρέφουν τα κυτταρικά τοιχώματα των παθογόνων καθώς επίσης και ενισχύοντας την φυσική άμυνα των φυτών.

Παρακαλούμε αποδεχτείτε τα Marketing Cookies για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
01.06.2033

Αγγουράκι για τουρσί Θ.

Αγγουράκι για τουρσί Υπ.

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Αγκινάρα Υπ.

Ακτινίδιο

Αμπέλι

Άνηθος Υπ.

Αντίδι Θ.

Αντίδι Υπ.

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • Περιέχει Bacillus amyloliquefaciens. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 • P260: Μην αναπνέετε σκόνη.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου, φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια και γάντια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό (2-5 λίτρα) μέχρι να σχηματιστεί ομοιόμορφο εναιώρημα. Προσθέστε το πυκνό διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ’ όλη την διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού χωρίς να εκτεθεί το ψεκαστικό διάλυμα σε άμεσο ηλιακό φως. Το pH του νερού πρέπει να είναι ουδέτερο.

Καθαρισμός ψεκαστήρα

Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις ( 3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

Συνδυαστικότητα:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Επειδή δρα σε πολλαπλές θέσεις, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο σκεύασμα είναι χαμηλός και αποτελεί ένα εργαλείο σε προγράμματα για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 200C και προστατευμένο από παγετό και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

 • P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
  P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
  P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
  Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

  Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.