Hellas

Klerat Pellets

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Διαχείριση Παρασίτων

Επαγγελματική Διαχείριση Παρασίτων

Αριθμός Έγκρισης: 
ΤΠ14-0067
Συσκευασίες: 
Κουτί 100 γρ. Κουτί 250 γρ. Κουβάς 5 κιλά
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
brodifacoum
Μορφή: 
PELLETS (Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κουφέτο)

Ισχυρό αντιπηκτικό του αίματος τρωκτικοκτόνο 2ης γενιάς, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus, Rattus norvegicus).

Εξασφαλισμένη απόδοση.
Εύγευστο και ανθεκτικό δόλωμα.
Ενός γεύματος τρωκτικοκτόνο.

Πλεονεκτήματα του Klerat Pellets

Το Klerat Pellets είναι πολύ νόστιμο για τα τρωκτικά και με εξαιρετικά αποτελέσματα σε δοκιμές τόσο σε πραγματικές συνθήκες όσο και στο εργαστήριο.

Είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους κτηρίων και γύρω από κτήρια αστικών ή αγροτικών περιοχών.

Το Klerat Pellets είναι καλύτερα να τοποθετείται σε στεγνές περιοχές και υπό περιβαλλοντικά σταθερές συνθήκες.

 • Πολύ νόστιμο για τα τρωκτικά.
 • Επιτρέπει τη δόλωση σε διαφορετικά σημεία.
 • Κατάλληλο για χρήση σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
 • Αξιόπιστο.
 • Ένα γεύμα είναι αρκετό για να ελέγξει τον πληθυσμό των ποντικών.
 • «Εργαλείο» στην διαχείριση ανθεκτικότητας.
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
10.06.2023

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH08

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 • H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο..
 • H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση..

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
 • P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). Μην τοποθετείτε τα δολώματα σε επιφάνειες που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.

Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.

- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται καιι τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.

- H συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

- Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλέγεται το τρωκτικοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφύγετε την χρήση τους. Για το έλεγχο εξάπλωσης της ανθεκτικότας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) και κάθε 5 – 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

- Απομακρύνετε υπόλοιπο προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται και να μην ανοίγεται", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777]".

- Δόλωση σε στοές τρωκτικών: Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μή στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

- Δόλωμα σε σακουλάκια: Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου:

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρουν με σαφήνεια ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων μυοκτονιών που έχουν άδεια από το ΥΠΑΑΤ.

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία.

- Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.

- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο.

- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

- Δόλωση σε στοές: - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

 • Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.
 • Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.
 • Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 χρόνια

Άλλες πληροφορίες

 • Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.
 • Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
 • Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.
 • Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

  - Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

  Σε περίπτωση:
  - Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
  - Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
  - Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

  Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό.
  Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

  Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 2107793777

  Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.