Hellas
Vibrance Gold 5/2.5/2.5 FS Banner

Vibrance Gold 5/2.5/2.5 FS

Τελευταία ενημέρωση
14.06.2022

Επενδυτικό Σπόρου

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60872
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυραζόλο-καρβοξαμίδια
Φαινυλοπυρρόλες
Τριαζόλη
Μορφή: 
FS (Πυκνό Εναιώρημα για Επένδυση Σπόρων)

Το σκεύασμα είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο επενδυτικό σπόρων για την προστασία κατά μυκητολογικών ασθενειών σε σπόρους σιταριού, κριθαριού, βρώμης και σίκαλης. Περιέχει τις δραστικές ουσίες sedaxane, fludioxonil και difenoconazole.

Το sedaxane έχει διασυστηματική δράση και αποτελεί αναστολέα της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (SDHIs) και κατά συνέπεια της παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων μυκήτων.

Το fludioxonil είναι μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο επαφής. Ανήκει στη ομάδα των φαινοπυρρολλών και προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων, των οποίων αναστέλλει την ανάπτυξη.

Το difenoconazole ανήκει στις τριαζόλες και έχει διασυστηματική δράση με ακροπέταλη και διελασματική κίνηση.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.10.2023

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

 • SGH08

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 • P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά το χειρισμό του προϊόντος και του επενδεδυμένου σπόρου (κατά τη σπορά).
 • Κατά τη φόρτωση του επενδεδυμένου σπόρου στη συσκευή σποράς, φοράτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα.
 • Κατά τον καθαρισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού φοράτε επιπλέον προστατευτική ενδυμασία (μη βαμβακερή), προστασία ματιών/προσώπου και γάντια.
 • Φοράτε γάντια κατά τον χειρισμό των επεξεργασμένων σπόρων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφεύγετε η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe6: Για την προστασία των πουλιών και των άγριων θηλαστικών, απομακρύνετε τους διασκορπισμένους επενδεδυμένους σπόρους.

Τρόπος εφαρμογής

Το σκεύασμα εφαρμόζεται με την μέθοδο slurry χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα εφαρμογής τα οποία εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων. Ανομοιόμορφη ή μη πλήρης κάλυψη είναι πιθανόν να μην δώσει τον αναμενόμενο έλεγχο των καταπολεμούμενων ασθενειών.

Το σκεύασμα εφαρμόζεται στους σπόρους διαλυμένο σε νερό όγκου 500-1000 κ. εκ. ανά 100 κιλά σπόρου. Να ανακινείτε πολύ καλά το προϊόν πριν τη χρήση και να γίνεται πολύ προσεκτική ανάμειξη της προτεινόμενης, κάθε φορά, ποσότητας του σκευάσματος, με το απαιτούμενο νερό. Κατά την επένδυση να αναδεύεται συνεχώς τον σπόρο. Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος επένδυσης των σπόρων.

Καθαρισμός εξοπλισμού επένδυσης σπόρων

Αμέσως μετά τη χρήση, πλύνετε το εξοπλισμό καλά. Αδειάστε τελείως το δοχείο. Ξεπλύνετε δύο με τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Οι επενδεδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.
Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά), δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
Εφόσον οι επενδεδυμένοι σπόροι έχουν παραμείνει αχρησιμοποίητοι μέχρι την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, ελέγξτε το ποσοστό βλαστικότητας πριν από τη σπορά.
Η κάλυψη της επιφάνειας των σπόρων πρέπει να εκτελείται μόνον σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις επικάλυψης των σπόρων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ώστε να αποκλείεται η απελευθέρωση σύννεφων σκόνης κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και την εφαρμογή.

Προφυλάξεις που θα πρέπει να αναγράφονται στα σακιά με τους επενδεδυμένους σπόρους είναι οι εξής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο σπόρος έχει επενδυθεί με το μυκητοκτόνο VIBRANCE GOLD.
- Φυλάξτε τον κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε τον μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, νερά και κατοικίδια ζώα.
- Μην έρχεσθε σε επαφή με τον σπόρο με γυμνά χέρια, φοράτε γάντια και γυαλιά.
- Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τους άδειους σάκους.
- Μην πετάτε τους άδειους σάκους σε χαντάκια ή αρδευτικούς αγωγούς.

Μετά το χειρισμό με τους σπόρους, ο χειριστής πρέπει να πλυθεί με άφθονο νερό και σαπούνι.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Κρατήστε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

 • Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το Δελτίο
  Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος σε περίπτωση που
  απευθυνθείτε για βοήθεια στον γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:
  Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
  αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν
  υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή ή η αναπνοή έχει σταματήσει
  εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και αφήστε
  τον να ξεκουραστεί. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
  γιατρό.
  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα
  που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό.
  Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά
  τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και
  την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για τουλάχιστον 15
  λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε
  αμέσως γιατρό.
  Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και
  δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα. Μη προκαλέσετε εμετό.
  ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
  θεραπεία.
  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777