Hellas
Share page with AddThis
Titanas SE

Titanas SE

Τελευταία ενημέρωση
12.02.2020

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τριαζολο̟υπυριμιδιν-σουλφοναμιδία
Φαινοξυαλκανοϊκά
Μορφή: 
SE (Εναιώρημα - Γαλάκτωμα)

Εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών του florasulam που δρα αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση, απαραίτητο για την βιοσύνθεση αμινοξέων και το 2,4-D που δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των ζιζανίων.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2031

Κριθάρι

Σιτάρι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • Ρ501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση»

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γή όταν ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά ακροφύσια.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό / στρ. με ακροφύσια τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (30-45 psi) υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμόζετε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού, υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύντε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Ωστόσο, για αποτελεσματικότερο καθαρισμό, συνιστάται η εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας:

 1. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
 2. Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ. Προσθέστε απορρυπαντικό με βάση οικιακής αμμωνίας ή οικιακής χλωρίνης σε συγκέντρωση 0,5%. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με το διάλυμα απορρυπαντικού και αφήστε το για 10 λεπτά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.
 3. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα

---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

To σκεύασμα περιέχει τις δραστικές florasulam και 2,4-D, οι οποίες κατά HRAC ανήκουν στις ομάδες Β και Ο αντίστοιχα.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Στα συνήθη προγράμματα αμειψισποράς δεν υπάρχει περιορισμός για τις επόμενες καλλιέργειες. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μετά τον ψεκασμό, μπορείτε να σπείρετε σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, βρώμη και καλαμπόκι χωρίς κανένα διάστημα αναμονής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

 • P302+P352+P333+P313: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

  Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

  Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετέ τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

  P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777