Hellas
Zetrola 10 EC

Zetrola 10 EC

Τελευταία ενημέρωση
25.05.2021

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70250
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά οξέα

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το propaquizafop απορροφάται ταχύτατα από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα.

Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10 – 20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.11.2022

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
 • EUH208: Περιέχει propaquizafop. Μπορεί προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.
 • P270: Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή»

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-60 λίτρα νερό το στρέμμα. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας . Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα ¾ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μην σπέρνετε σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.
Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.
Μην σπέρνετε μπιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.