Hellas
Share page with AddThis
Callisto Plus Banner

Callisto Plus

Τελευταία ενημέρωση
07.09.2020

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70211
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Τρικετόνες
Βενζοικό παράγωγο
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)
Τρόπος δράσης: 
Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών πλατυφύλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

Περιέχει τα δραστικά συστατικά mesotrione το οποίο ανήκει στη ομάδα των τρικετονών που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-ΗΡΡD και το dicamba το οποίο ανήκει στην ομάδα των Βενζοϊκών παραγώγων. Το σκεύασμα απορροφάται από το στέλεχος, τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό αναστέλλοντας την ανάπτυξη του.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2018

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P501: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από την μη γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση διασποράς του ψεκαστικού νέφους 75%.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη φυτικής ανάσχεσης 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερού στο στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούνπροηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ). Να γίνεται εναλλαγή εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Αποφύγετε την τυχαία επαφή του σκευάσματος CALLISTO PLUS ή τη μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους προς γνωστές ως ευαίσθητες παρακείμενες καλλιέργειες : μηδική, τεύτλα, μουστάρδα, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αρακάς, καλλιέργειες ψυχανθών, τριφύλλι, πατάτα, σόγια, καπνός, καλλιέργειες λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών, αμπέλι και οπωροφόρα δέντρα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μόνο καλαμπόκι την ίδια καλλιεργητική περίοδο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη ηλίανθος, αφού προηγηθεί βαθειά άροση.

Nα μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Απαιτείται άρoση πριν από τη σπορά/ φύτευση των καλλιεργειών που θα ακολουθήσουν.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Οι εργάτες να μην εισέρχονται σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή έως ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκασμένη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Το σκεύασμα Callisto Plus, δεν είναι φυτοτοξικό στο καλαμπόκι όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτiα με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.