Hellas
Boxer 80 EC

Boxer 80 EC

Τελευταία ενημέρωση
25.05.2021

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70270
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Θειοκαρβαμιδικό
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Το Boxer 80 EC είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Περιέχει το δραστικό συστατικό prosulfocarb, το οποίο ανήκει στην ομάδα των θειοκαρβαμιδικών. Δρα δια της αναστολής της βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων και απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.10.2022

Κριθάρι

Πατάτα

Τριτικάλε

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς..
 • H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P210: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. ― Μην καπνίζετε.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
 • P264: Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλένετε τον προστατευτικό εξοπλισμό μετά τη χρήση.
 • P405: Μακριά από παιδιά.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Να φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση, κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος και κατά την εφαρμογή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τις γειτονικές καλλιέργειες ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση διασποράς ≥50%.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών ή τηρείτε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για την καλλιέργεια της πατάτας και ανοιξιάτικων σιτηρών ή τηρείτε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με ψεκαστήρα υψηλού όγκου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής

Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Πλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα

---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Συσκευασίες: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:

 • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ).
 • Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε φυτά που έχουν στρεσαριστεί από άσχημες καιρικές συνθήκες, πάγο, ασθένειες ή έντομα.

Επιπλέον να μην εφαρμόζεται όταν η σπορά έχει πραγματοποιηθεί σε δυσμενής συνθήκες.

 • Να αποφύγετε την μεταφορά ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές καλλιέργειες και εκτάσεις κατά την εφαρμογή. Για τη μείωση του κινδύνου δημιουργίας και μεταφοράς ψεκαστικού νέφους να αποφεύγετε πιέσεις του ψεκαστικού άνω των 2 atm ή/ και χρησιμοποιήστε ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την εφαρμογή του Boxer 80 EC μπορούν να επανασπαρούν την άνοιξη: ζαχαρότευτλα, ηλίανθος, καλαμπόκι, λινάρι, βρώμη, κριθάρι, σιτάρι, μπιζέλι, ελαιοκράμβη, φασόλι, σόγια, πατάτα, σόργο, μαρούλι, καρότο και μεταφυτευμένο λάχανο.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

 • Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα

  Γενικά

  • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.
  • Ρ301+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως. Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.