Hellas
Share page with AddThis
Orlando 50 SC Banner

Orlando 50 SC

Τελευταία ενημέρωση
28.02.2020

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70307
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Παράγωγα ουρίας
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι.

 • Δρα διασυστηματικά.
 • Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα.
 • Παρεμποδίζει την φωτοσύνθεση.
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.05.2025

Βαμβάκι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα.
 • P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
 • P270: Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • «Φοράτε μπότες κατά την εφαρμογή»
 • «Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα»
 • «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό»

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γή.

Τρόπος εφαρμογής

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά-αμέσως μετά την σπορά. Η εφαρμογή να γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιομέτρων ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό. Ξεπλύνετε καλά, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με τα ζιζανιοκτόνα PENDIGAN 33 EC, ACTIVUS 33 EC και ORIENT 33 EC.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας υιοθετήστε εναλλακτικές πρακτικές αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικές) όπου είναι εφικτό ή κάνετε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο βαμβάκι

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του και μετά από βαθύ όργωμα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Είναι εκλεκτικό στο βαμβάκι και δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

 • P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  P330: Ξεπλύνετε το στόμα
  P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό.
  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
  Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777