Hellas
Share page with AddThis
Coprantol Duo 28 WG

Coprantol Duo 28 WG

Τελευταία ενημέρωση
24.09.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60850
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Ανόργανες ενώσεις χαλκού
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Coprantol Duo 28 WGΤο παρόν σκεύασμα βεβαιώνεται από τη ΔΗΩ για χρήση στη βιολογική γεωργία.
 

Το Coprantol Duo 28 WG είναι μίγμα υδροξειδίου χαλκού με περιεκτικότητα σε μεταλλικό χαλκό 14% και οξυχλωριούχου χαλκού με περιεκτικότητα σε μεταλλικό χαλκό 14% για την καταπολέμηση πλήθους ασθενειών, που εξασφαλίζει άμεση και μακράς διάρκειας δράση.
 
Η καινοτόμος διαδικασία φορμουλαρίσματος "Fluid Bed" εξασφαλίζει υψηλή ομοιομορφία κόκκου, προσφέροντας καλύτερη διάλυση και υψηλότερη αποτελεσματικότητα και προστασία, λόγω της αυξημένης κάλυψης και επαφής με τους φυτικούς ιστούς.
 
Το Coparntol Duo 28 WG δίνει υψηλή αποτελεσματικότητα σε χαμηλές δόσεις σε όλες τις εγκεκριμένες καλλιέργειες, και ειδικότερα στα κηπευτικά, οπού λόγω του πολύ μικρού διαστήματος μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (PHI) δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία χρήσης, πλήρως εναρμονισμένη με τις αυστηρές προδιάγραφες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.01.2020

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Ακτινίδιο

Αμπέλι

Αχλάδι

Βερίκοκο

Γκρέιπ φρουτ

Δαμάσκηνο

Ελιά

Καλλωπιστικά

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και της εφαρμογής.
 • Φοράτε γάντια, και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία σε περίπτωση επανεισόδου σε ψεκασμένες καλλιέργειες

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe1: Για να προστατέψετε τους μικροοργανισμούς εδάφους η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα του προϊόντος αυτού και άλλων χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γρ. σε μεταλλικό χαλκό ανά στρέμμα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να τηρείτε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, για τις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακρόδρυων, ελιάς, αμπελιού και των καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, τηρείτε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, για τις καλλιέργειες της τομάτας, μελιτζάνας, πεπονιού, αγγουριού, μαρουλιού, κολοκυθάκι, κρεμμυδιού, σκόρδου και των καλλωπιστικών φυτών.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος εφαρμογής

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αμέσως μετά τη χρήση αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα

 • 6 ώρες μετά την εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες και
 • 8 ώρες μετά την εφαρμογή σε θερμοκήπιο/κλειστούς χώρους

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στίς συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.
Μπορεί να προκαλέσει κηλίδωση (spotting) στα επιτραπέζια σταφύλια.
Μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία οινοποίησης.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

 • Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα

  Γενικά
  Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα
  Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια
  Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.

  Σε περίπτωση κατάποσης
  Χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

  Αντίδοτο

  Πενικιλλαμίνη.

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777