Hellas
Share page with AddThis
Orvinia 80 WG Banner

Orvinia 80 WG

Τελευταία ενημέρωση
07.02.2021

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60928
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φθαλιμίδιο
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2021

Αμύγδαλο

Αχλάδι

Αχλαδομηλιά

Βερίκοκο

Δαμάσκηνο

Καρύδι

Κάστανο

Κεράσι

Κυδώνι

Μήλο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + 102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατάλληλα γάντια/ προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
30 μέτρων για την κερασιά
30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα με φυτική κάλυψη, για μηλοειδή, ροδακινιά, βερυκοκιά, δαμασκηνιά.

Spe3 Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με ποσοστό άμμου άνω του 80%.

Sp1 Mην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Τρόπος εφαρμογής

Με ψεκασμούς καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα

---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Λόγω του τρόπου δράσης του captan (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το ORVINIA 80 WG πρέπει να χρησιμοποιείται στα προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

48 ώρες. Μην επιτρέπετε την είσοδο κατοικίδιων ζώων στις ψεκασμένες περιοχές πριν παρέλθει ο χρόνος αναμονής.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (π.χ. Red Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) και αχλαδιάς (π.χ. D‘ Anjou, Bosc), μπορεί να πάθουν ζημιά.

Σε περιπτώσεις όπου προηγείται ή έπεται εφαρμογή με σκευάσματα ορυκτελαίων ή θειαφιού, να τηρείται διάστημα 3 εβδομάδων στα μηλοειδή και 1 εβδομάδας στα πυρηνόκαρπα μεταξύ της εφαρμογής του ORVINIA 80 WG και του ψεκασμού με ορυκτέλαια και 1 εβδομάδας μεταξύ της εφαρμογής του ORVINIA 80 WG και του ψεκασμού με θειάφι.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Φυλάξτε το στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε μέρος καλά αεριζόμενο, δροσερό, ξηρό, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

 • P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Mην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
  Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
  Ρ305 + Ρ351 + Ρ338 + P337 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
  Ρ302 + Ρ352 + P333 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  P362 + P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777