Hellas
Share page with AddThis
Elatus Era Banner

Elatus Era

Τελευταία ενημέρωση
27.10.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60661
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυραζόλο-καρβοξαμίδια
Τριαζολινθιόνες
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

To Elatus Era είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση στα κύρια παθογόνα των σιτηρών. Περιέχει τα δραστικά συστατικά benzovindiflupyr και prothioconazole.

Το benzovindiflupyr είναι μυκητοκτόνο νέας γενιάς SDHIs της χημικής ομάδας των Πυραζολοκαρβοξαμιδίων. Το benzovindiflupyr είναι κυρίως προστατευτικό μυκητοκτόνο με κάποια περιορισμένη θεραπευτική δράση. Αποτελεί αναστολέα του ενζύμου αφυδρογονάση του ηλεκτρικού οξέος του συμπλόκου ΙΙ της αναπνοής που είναι απαραίτητο στο μιτοχονδριακό κύκλο με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα.

Το prothioconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των Τριαζολινθιονών. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης (SBI), η οποία είναι το κύριο συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών των μυκήτων. Συγκεκριμένα το prothioconazole δρα στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).Το prothioconazole παρουσιάζει πολύ καλή διασυστηματική κίνηση στο φυτό μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπεταλική διασυστηματική κίνηση). Εμποδίζει την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα του μύκητα και την ανάπτυξη των μυκηλιακών υφών. Η δράση του είναι κυρίως προληπτική.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2021

Βρώμη

Ζέα (σπέλτ, ντίνκελ)

Κριθάρι

Σίκαλη

Σιτάρι

Τριτικάλε

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλένετε τον προστατευτικό εξοπλισμό μετά τη χρήση.
 • P405: Μακριά από παιδιά.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή.
 • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του.

SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να τηρήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων σε συνδυασμό με φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων (VBS).

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα

---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας

 • Μην εφαρμόζετε το ELATUS ERA περισσότερο από 1 φορά ανά καλλιεργητική περίοδο.
 • Να χρησιμοποιείται σε προγράμματα φυτοπροστασίας με εναλλαγές σκευασμάτων διαφορετικού τρόπου δράσης.
 • Να εφαρμόζεται κυρίως προληπτικά ή νωρίς θεραπευτικά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Το σκεύασμα Εlatus Era, δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

 • Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

  • Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
  • Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  • Ρ305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  • P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  • Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

  ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.